24488. lajstromszámú szabadalom • Vasúti jelző készülék

Megjelent 1902. évi juniun "ló 26-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leiras 24488. szám. V/a. OSZTÁLY. Vasúti jelzőkészülék. THE CONTINENTAL HALL SIGNAL COMPANY CZÉG BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 8-ika. Jelen találmány vasúti jelzőkészülékre vonatkozik, a melynek önműködő beállítása elektromos készülék alkalmazása nélkül történik. A jelzőkarnak a jelzőpóznán való átállí­tása tetemes erőt igényel; jelen találmány­nál a jelzőkar mozgatására szükséges erő­forrás, egy folyósított gázzal töltött tartány, a melyből a nyomáskisebbedés beálltakor gáz távozhatik. Ezen gáz egy úgynevezett munkatérbe lép, a hol megfelelő géprészek közvetítésével a jelzőkar beállítását esz­közli. A munkatérben egy vagy több szelep van alkalmazva, a melyek a gáz belépését szabályozzák. Mint munkaeszköz, tetszés szerinti folyósított gáz használható, pl. folyé­kony szénsav vagy levegő. A munkatér, a melyben az expandáló gáz munkát fejt ki, tetszés szerinti alakkal bírhat, pl. egy hen­ger alakjával, a melyben egy dugattyú föl és lejár, vagy egy turbina-szekrény, vagy akármely más szerkezet, a melyben a gáz expandálása a jelző beállítására szolgáló munkává alakítható át. A folyósított gáz fölvételére szolgáló tar­tány akként van elrendezve, hogy könnyen kicserélhető, úgy hogy azt, ha tartalma kifogyott egy teljesen megtöltöttel helyet­tesíteni lehessen; lényeges előnyt nyújt az, ha minden egyes jelző részére egy külön­leges, annak közvetlen közelében fölállított nyomóedény van alkalmazva, mert ily módon egyrészről gáz-, erő- és nyomásveszteség, másrészről az egymástól térbelileg elválasz­tott tartányok összekötésére szolgáló veze­téknek alkalmazása elkerülhető. A nyomóedények és a munkahengerek között egy szelep van alkalmazva, a mely­nek segélyével a nyomóedényből kilépő gáznak magas nyomása a végzendő munká­nak megfelelően szabályozható. A mellékelt rajzon a találmánynak két czélszerü kiviteli alakja föltüntetve vasúti jelzőkön való alkalmazásukban és ezenkívül azoknak vázlatos rajza három különböző jelzőpózna részére. Az 1. ábra az új mozgatószerkezettel el­látott vasúti jelző függőleges metszetét, a 2. ábra egy másik kiviteli alaknak az előbbihez hasonló metszetét és a 3. ábra a három vasúti jelző üzemére szolgáló vázlatos elrendezést mutatja be. Az 1. ábra az (1) jelzőt «tilos» állásban mutatja. A jelzőkar egy (2) vonórúddal van kapcsolatban, a mely a (4) munkahengerben fölfelé és lefelé menő (3) dugattyúban vég­ződik. Ezen hengeres dugattyúkamara és a dugattyú a gáznyomásnak hasznosítására

Next

/
Thumbnails
Contents