24483. lajstromszámú szabadalom • Trágyázás fadarával

Megjelent 1002. évi junius hó 2(>-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 24483. szám. X/h. OSZTÁLY. Trágyázás fadarával. Du JONAS JENŐ KIR. EGÉSZSÉGÜGYI TANACSOS, GYAKORLÓ ORVOS ÉS FÖLDBIRTOKOS LIEGNITZBEN. Bejelentésének napja 1901 október hó 31-ike. Elsőbbsége 1900 augusztus hó 4-én kezdődik. A talajnak a növények tenyészetére czél­szerű megmunkálásánál a tápanyagoknakköz­vetlen bevezetésén kívül, mely táganyago­kat a növény a levegőből és a talajból vonja ki, nagy jelentőséggel bír a talaj belsejében végbemenő és a növény életére nagyfontos­ságú fizikai folyamatoknak egyidejű föntar­tása és javítása. Bizonyos tápanyagoknak a növény táp­lálkozásához szükséges folyékony állapotban való föntartása, tekintet nélkül arra, vájjon azok organikus vagy anorganikus természe­tűek és vájjon a levegőből vagy a talajból származnak, továbbá a vízben oldott növény­tápszerek bevezetése a talajnak kellő mér­tékű öntözésétől és talajnedvességnek állandó készletétől függ. Ezért fontos a légkörnek és a talajnak nedvességét alkalmas módon lekötni, meg­sűríteni és a talajban megtartani. Nagy jelentőséggel bír továbbá az egész­séges fejlődésre nézve a fölső termőréteg­nek jó lazítása és a talaj szellőzése. A talajban végbemenő élénk levegőkerin­gés erélyesen fokozza azon mikroorganismu­sok életképességét, melyekhez a növény fejlődése kötve van és melyek a levegő je­lenlétét megkívánják, úgyszintén a taláj organikus alkatrészeinek bomlását és az ezzel járó humuszképződést, míg ellenben hiányos szellőzés és lazítás esetén a talaj kérgessé és göröncsössé lesz, úgy hogy a növény fejlődése hátrányosan befolyásol­tatik. A talaj humuszképződése attól függ, hogy a talaj elegendő olyan organikus anyagot tartal­mazzon, melyek már önmagukban hordják a bomlás és lassú elégés föltételeit. A lassú bomlás előidézte állandó melegedés a mag és a növény fejlődését előmozdítja és a talaj­ban foglalt vagy ebbe bevezetett anorganikus tápanyagoknak gyorsabb mozgását és átala­kulását idézi elő. Atalaj mindezen fizikai jelenségénekfontos­sága ez időszerint háttérbe szorult szemben a raczionális trágyázás chemiai folyamatára való folytonos utalással. Eddig megeléged­tek azzal, hogy ezen folyamatokat a talaj mechanikai megmunkálásával elősegítették, égetett agyag, mész, szénpor és más hasonló anyagok hozzákeverése mellett. Némelykor a komposzt készítésnél föl­használták a fürészport, gyalúforgácsot és a faipar más hasonló hulladékait is, a me­lyek minden ácstéren előfordulnak és melyek­től a géperővel előállított fadara külsőleg

Next

/
Thumbnails
Contents