24480. lajstromszámú szabadalom • Kefetesteknek függőleges és rézsútos irányú fúrására és sörtekötegek behúzására szolgáló gép

Me&jelenl liM>2. évi juniuH hó 26-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi lei ras 24480. szám. XX/e. OSZTÁLY. Kefetesteknek függőleges és rézsútos irányú fúrására és sörtekötegek behúzására szolgáló gép. GRÜNEBERG KÁROLY CZÉG KEFEGYÁR POZSONYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó á-ike. Jelen találmány tárgya egy önműködő kefetestfúró és sörtekötegbehúzó gép, mely lényegében abban áll, hogy a megfelelő berendezés által egymás fölött egy és ugyanazon irányban rögzített kefetestek az ismeretes alaktárcsa görbe vezetése folytán nemcsak vízszintes irányban ide-oda, vala­mint vízszintes keresztirányban és függő­leges irányban mozgattatnak oly czélból, hogy a fölső kefetestbe az egymásutáni és egymás melleti függőleges irányú lyuk­sorozatok fúrassanak és az alsó már megfúrt kefetestbe a sörtekötegek behúzas­sanak, hanem azonkívül a kefetest hossz széleiben, valamint fejszéleiben a lyukak egy bizonyos szög alatt (30° alatt) megfúrat­nak és ennek megfelelően az ily módon megfúrt alsó kefetestbe a sörtekötegek is behúzatnak. Az ismeretes kefetestfúró és sörteköteg­behúzógépek hátránya az, hogy ezek csak durvább fajtájú kefék előállítására alkal­masak és pedig azért, minthogy fönt említett mozgások az alaktárcsáról, fogas­kerékáttétel közvetítésével lehetővé tétetnek, s így mihelyt a fogak vagy ezen vezeték elkopik, a mozgatott alkatrészek kotyognak, úgy hogy ezen gép 3 mm.-nél kisebb átmérőjű lyukak fúrására és ezeknek tömé­sére nem használhatók. Jelen találmány tárgyát képező gépnél az összes szánok emeltyűszerkezet közvetítésével mozgattat­nak, miáltal a kopás okozta holt mozgások ki vannak zárva s így a legkisebb lyukak is 1.6 mm.-ig pontosan fúrhatok és töm­hetők. Az ismeretes fúró- és sörtekötegbehúzó gépek további hátránya, hogy a kefetest hossz- és keresztirányú széleibe fúrandó rézsútos irányú lyukak, csak a kefetartónak kézzel való elforgatása által eszközölhetők, mig a találmány szerinti gépnél a kefetes­telc megfelelő elforgatása a megfelelő idő­pontban önműködően történik azáltal, hogy midőn a hosszszélek szög alatt fúrandók, a kefetartóberendezés egy vízszintes csap körül elfordul, midőn pedig a fejszélek fúrandók, a kefetartóberendezés egy függő­leges csap körül fordul el, úgy hogy ezen gépen előismeretekkel nem biró bármely munkás az egész kefét elkészítheti. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen gép oldal­nézetét, 2. ábrája előlnézetét az állvány nélkül, 3. ábrája fölülnézetét mutatja, melynél könnyebb megérthetőség czéljából csak a főbb alkatrészek vannak föltiintetve, 4. ábrája egy részletét,

Next

/
Thumbnails
Contents