24474. lajstromszámú szabadalom • Szövőszék

Megjelent 1902. évi .június lió 27-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI KM HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24474. szám. XIV/u. OSZTÁLY. Szövőszék. COIN LAJOS MÉRNÖK TASSIN LA DEMI-LUNE-BEN. A szabadalom bejelenlésének napja 1902 január hó 15-ike. Az eddigi szövőszékeknél a lyukgatott j mögötti platinasornak megfelelő kés alá kártyákkal befolyásolt tűk mindegyike egy- | fognak jutni. egy, a lánczfonalakat tartó platinával ál- j Jelen találmány tórgya az összes fönti landóan össze van kötve. Ezen körülmény j hátrányokat meg S zünteti a mellett, hogy oly súrlódások okozója, melyek a gép jó- I még másodrend ű javításokat is elér. karban tartására hátrányos befolyással bír­nak, továbbá még azon hátránnyal is jár, I Jele n találmány fő jellemvonása abban hogy a gépen eszközlendő bárminemű javí- j á1 1 ' ho g y a Patinák a tűktől és késektől tást igen megnehezít. így pl. ha egy el- j teljese n függetlenek és ezen részek közötti görbített vagy a helyéből elmozdított pia- ! összeköttetés közbeiktatott kilincsek segé­tinát, mely a hozzáerősített tűt is magá- j lyéve l eszközöltetik, melyek a késekre van­val viszi, meg akarunk igazítani, úgy a ja- j na k Elakasztva és mely a szerint, a mint vítandó részekkel szomszédos összes része- '; a tű a kár t ya telt v a ^ lyukgatott ré­ket el kell tolni, miáltal sértetlen része- | szére talál t > k i ' v a ^ bekapcsoltatnak, ket is könnyen rendetlenségbe hozhatunk. ! Ezen elrendezés mellett a tűnek csupán Másrészt pedig szükséges, hogy a kártya . a kilincseket kell a fölakasztási pontjuk által hátratolt tűt tetszőleges erő, például I körül kilengetni, úgy hogy függélyes hely­rúgó, horogszerkezet vagy hasonló ismét 1 zetéből hozatik ki és saját súlya folytán előre tolja. Ekkor természetesen a kártyá- ! tér abba vissza. Ezen mozgásoknál surlódá­nak kellő ellenállóképességgel kell bírnia, hogy a tűkre ható ellenerőt legyőzze anél­kül, hogy a tűk által átlyukasztatnék. A jelenlegi szerkezet egy másik hát­ránya, mely abból származik, hogy a pla­tinák a mozgó kések által közvetlenül emeltetnek, abban áll, hogy azon platinák, melyek nem emeltettek föl, a kések sü­lyedése alkalmával az említett platinák sok úgyszólván nincsenek, úgy hogy az ed­digi kártyákat igen vékony papirossal he­lyettesíthetjük. A platinák sohasem hagy­ják el függélyes helyzetüket és csupán csak függélyes irányban mozognak, mi mellett egész útjukon vezettetnek. Az eddigi gé­pekkel ellentétben, továbbá a prisma a tűkkel együtt a kések föl- és lefelé való mozgásában részt vesz.

Next

/
Thumbnails
Contents