24425. lajstromszámú szabadalom • Újítások fúvó hangszereken a hangok módosítására

Megjelent 190'i. évi junius lió 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24425. szám. IX/d. OSZTÁLY. Újítások fúvóhangszereken, a hangok módosítására. SUDBE FERENCZ HANGSZEBGYÁROS PÁRISRAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 16-ika. Az alábbiakban leírandó találmány ezélja asípnyelves hangszerekéhez hasonló hangok adásának lehetővé tétele billentyűs, tolókás vagy sima fúvó-hangszerek segélyével, a nélkül, hogy az említett hangszerek keze­lésénél az ujjrakás módját meg kellene vál­toztatni, vagy pedig előzetes tanulás és gyakorlat szükségeltetnék a módosított han­gok létrehozásához. Czéljuk egyszersmind a találmánybeli újításoknak, illetve tökéletesítéseknek az, hogy a zenekarok, különösen pedig a fúvó­hangszereken játszó zenekarok olyan új hangszerekkel láttassanak el, melyek képesek a sípnyelves hangszereket helyettesíteni s kezelésük mégis teljesen azonos a billentyűs fúvó-hangszerek kezelésével. A találmánybeli újítások segélyével bár­mily billentyűs fúvó-hangszeren, tehát puzó­non, trombitán, bass- és kontrabass-kürtön stb. játszó zenész játékközben, pillanatnyi­lag módosíthatja azon hangszer hangját, a melyet kezel, még pedig egy vagy több egyszerű regiszternek vagy nyílásnak meg­felelő szabaddá tétele vagy elzárása segé­lyével. Ugyancsak ilyen egyszerű müvelettel meg is szüntetheti a hangnak a jelen talál­mány szerint való további modósítását és így képessé lesz egy ugyanazon hangszeren akár az úgynevezett «sudrophon» különleges hangját, akár bármely más ismert hangszer hangját visszaadni. A mellékelt rajzlapon a találmánybeli újításoknak egy kiviteli alakja van egy fúvó-hangszerrel kapcsolatban bemutatva, mely hangszer a rajz szerint négy billentyű­vel van fölszerelve, azonban természetesen 3, 5, 6, 8 vagy több, illetve kevesebb billen­tyűvel is bírhat. A fúvó-hangszer testén, még pedig a billentyűk, tolattyúk és hasonlók, valamint a külső, széles, tölcsérszerű nyílás között, még pedig akár az (0), akár az (01) sza­kaszon, több tetszőleges alakú, tehát kerek, ovális, szögletes vagy más alakkal bíró nyí­lások képeztetnek ki a találmánybeli újítá­sok szerint és ezek membránokkal vagy rezgésbe hozható sípnyelvekkel vannak föl­szerelve, melyeknek anyaga és alakja szintén tetszőleges lehet. Az említett nyílások tet­szés szerint elzárhatók vagy szabaddá tehe­tők. Ezen czélra a csatolt ábrán bemutatott elrendezések valamelyike is czélszerűen alkalmazható, tehát akár a (G L) tolóleme­zek, melyek (H) illetve (K) vezetékekben vízszintes illetve merőleges irányban eltol­hatók, akár a sarkak körül elforgatható s czélszerűen rúgóhatás alatt álló, de a nélkül

Next

/
Thumbnails
Contents