24423. lajstromszámú szabadalom • Önműködő mérleg

Megjelent 1902. évi jiinius lió 17-én. IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24423. szám. vil/f. OSZTÁLY. Önműködő mérleg. HENNEFER MASCHINENFABRIK C. REUTHER & REISERT M. B. H. CZÉG HENNEFBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 11-ike. Az eddigelé ismeretessé vált egykamrájú anyagserpenyővel bíró mérlegeken rendsze­rint külön súlyok vannak alkalmazva (jólle­het néhol elrejtve, például a buktatótar­tány vagy az ürítőajtó ellensúlyaként), me­lyek a kiürítés alkalmával az anyag súlya által fölemeltetnek és a kiürítés megtör­ténte után a betöltőszerkezeteknek, szele­» peknek vagy tolattyúknak újból való kinyi­tására szolgálnak. A jelen találmány lényeges jellemvonása abban áll, hogy az említett súlyok helyett maga az anyagserpenyő emeltetik föl a kiürítés alkalmával a mérendő anyag súlya által, mely serpenyő azután újból lesü­lyedve, a bebocsátószerkezeteket kinyitja. A találmánynak egy kiviteli alakja a mel­lékelt rajzon van föltüntetve. Az (1) mérlegkar egyik végén a (2) anyagserpenyő, másik végén a (3) súlyser­penyő van fölfüggesztve. Az anyagserpenyő (4) függesztékei villaalakúan vannak kiké­pezve és a villa végén két (5) és (6) for­gási csappal bírnak, melyekre két (7) és (8) kétkarú emeltyű van csuklósan megerő­sítve. A (7) és (8) emeltyűk külső végei­ken (9) és (10) forgási csapokon függenek, melyek az anyagserpenyőre vannak erő­| sítve. Belső végeiken ezen emeltyűk egy j (11) csapszög segélyével két lefelé irányí­j tott (12) és (13) vonórúddal és egy fölfelé irányított (14) nyomórúddal vannak össze­kötve. A (12) és (13) vonórudakra (15) és (16) csapszögek segélyével a (19) és (20) tengelyek körül forgatható két (17) és (18) kiürítőajtó vagy szelep van fölfüggesztve. Látható, hogy az anyagserpenyő nem függ közvetlenül a (4) függesztékeken, hanem a (17) és (18) csapóajtók közvetí­tésével. A (17) és (18) csapóajtók két fölfelé irá­nyuló (21) és (22) karral bírnak, melyek­kel két (23) és (24) rúd van csuklósan ösz­szekötve, melyek túlsó végeiken a (25) csapszög által egymás közt is össze van­nak kötve és egy könyökemeltyűrendszert képeznek, mely az 1. és 2. ábrákon föltün­tetett helyzetekben a (17) és (18) csapó­ajtókat az által tartja zárva, hogy a (25) csuklópont valamivel a két külső csukló­j pont közötti összekötővonal alatt nyug­szik a (26) függesztőkengyel alsó haránt­irányú részén. A (26) kengyel a (27). emel­tyű (28) csapján függ, mely emeltyű az anyagserpenyőre erősített (29) csap körül forgatható és egy (30) ütközőn fekszik föl. MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents