24419. lajstromszámú szabadalom • Tekercselés elektromos gépek számára

Megjelent 1903. évi jiinius lió 17-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24419. szám, VLL/G. OSZTÁLY. Tekercselés elektromos gépek számára. LAMME BENJÁMIN GARVER ELEKTROTECHNIKUS PITTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát tekercselés képezi oly elektromos gépek számára, me­lyeknél a vasmag hasítékokkal van ellátva és ezekbe rúd- vagy szalagalakú vezetők vannak beszerelve, a hol is ezen vezető rudak végei a vasmagok hasítékaiba való beillesztés után összekötő vezetőkkel kap­csoltatnak össze egymással. A jelen találmány czélja már most ab­ban áll, hogy bármily nagyságú és bármily munkaképességű gépeknek ily szerkezetű tekercseléseit könnyen szerelhessük a magra és kivánt esetben arról könnyen ve­hessük le. Másrészt a találmány czélja a connectorrudaknak a vezető rudakkal való összekötését megkönnyíteni azon esetben, midőn a vasmag hasítékai igen közel van­nak egymáshoz elrendezve. Az említett elrendezésű tekercselésekkel bíró gépek szerkesztésénél a connectorru­dakat a vezető rudakkal forrasztás és szö­gecselés által szokás összekötni; azilyösz­szeköttetésnek természetesen olyannak kell lennie, hogy az az üzem közben föl ne ol­dódhasson. Oly esetekben, midőn a vasmag nagyszámú, és egymáshoz igen közel fekvő hasítékkal bír, a connectorrudaknak a ve­zetőrudakhoz való szögecselése nehézség­gel jár vagy egyáltalján lehetetlen. A jelen találmány szerint már most min­den egyes hasítékba két vezető rudat il­lesztünk be, melyek közül a külső rúd rö­videbbre van készítve, mint a belső. A con­nectorrudak mindegyike két egymással egyesített szalagból áll, melyek végükkel a vezető rúd végét közrefogják; ezen czél­ból a vezető rudak végei radiális irányban el vannak egymástól különítve, úgy hogy a connectorokat alkotó szalagok egyikének vége a vezetőrudak végei között rendez­hető el. A két szalag végét a vezető rúd végéhez forrasztjuk és ezután ezen szalag­végeket a rúdvég közvetlen közelében egy­máshoz szögecseljük, úgy hogy a szögecsek ezen elrendezés következtében oly közel tartják egymáshoz a szalagvégeket, hogy a forrasztás egymagában elegendő a kap­csolat föntartására. Ennek daczára, a con­nectorrúd kivánt esetben könnyen leszerel­hető a nélkül, hogy a tekercselés más ré­szét bántani kellene. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya néhány foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra egy részben tekercseléssel ellá­tott fegyverzet végnézete; a 2—4. ábrák részletrajzok. Az (1) fegyverzet a részben zárt és

Next

/
Thumbnails
Contents