24408. lajstromszámú szabadalom • Szorító készülék

Megjelent lí)<>2. évi junins Jió 17-én. IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24408. szám. XVIII/". OSZTÁLY. Szorítókészűlék. AICHER VIKTOR MÉRNÖK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 20-ika. Háztartási tárgyak, különösen ruhadara­bok eltevésére szolgáló eddigelé használa­tos szorító- és feszítőkészűlékek számos hátránnyal bírnak, melyek azoknak általá­nos elterjedését meggátolják. A jelen ta­lálmány ezen hátrányokat megszünteti és egyszerű és kényelmes kezelhetősége, biz­tos működése, nagy szorítóereje, olcsó előállítása és kényelmes szállíthatósága ál­tal tűnik ki. A mellékelt rajz 1. ábrája a szorítókészűléket mutatja, 2. ábrája pedig annak egy módosított alakját tünteti föl. A készülék lényegében két léczalakú (a) és (b) részből áll, melyek között a szorí­tandó tárgy befogható. Az (a) lécz foga­zott (c d) peczkeket, vagy toldatokat hord, melyek a másik (b) rész (e) kivágásaiban vezettetnek. Az utóbbi (b) rész rugalmas (f) kilincseket hord, melyek ezen (b) rész­nek a fogazott (c d) peczkek mentén való eltolása alkalmával annak fogaiba becsap­pannak és ez által a vezetett (b) részvisz­szacsúszását megakadályozzák. Ha már most a beszorítandó tárgyat az (a) és (b) részek közé fogjuk és a (b) I részt (e) kivágásaival a (c d) peczkekre toljuk és leszorítjuk, úgy az (f) kilincsek a (c) és (d) peczkek fogazatába a (b) rész teljes összeszorításáig becsappannak és ezen részt leszorított állapotában mindad­dig rögzítik, míg ezen kilincsek ismét ki­oldatnak. Az által, hogy a kilincsek és fo­gazatok önzáróan vannak készítve, a (b) rész véletlen visszacsúszása meg van gá­tolva. A kilincsek oly 'elrendezéssel bírnak, hogy a (b) résznek a beszorított tárgy fölsza­badítása czéljából való megfogása alkalmá­val egyidejűleg (ugyanazon kézfogás által) kioldatnak és ezen új helyzetükben tartha­tók, úgy hogy a (b) lécz már most a fo­gazott peczkeken át akadálytalanul lehúz­ható. A készülék különösen nadrágfeszítő­nek alkalmazható és tetemes szorítóerejé­nél fogva nagyobb számú ily ruhadarabok egyidejű beszorítását, illetve fölfüggesz­j tését teszi lehetővé. Egy mások ilyen készülék alkalmazása ' esetén, melybe a fölfüggesztendő tárgy j másik vége beszorítható és mely megfele­! lően megterhelhető, a két feszítő-, illetve szorítókészűlék között lévő tárgy tetszőle­gesen kifeszíthető. MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents