24398. lajstromszámú szabadalom • Eljárás para-krezoloxal-saveszter előállítására, valamint para és metakrezol különválasztására

Megjelent 1ÍÍ02. évi junius hó 16-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24398. szám. IV/h/l OSZTÁLY. Eljárás para-krezoloxalsavesztet előállítására, valamint para és metakrezol különválasztására. BUD. RÜTGEBS CHEMISCHE FABRIK FÜR THEERPRODUKTE CZÉG CHARLOTTENBUBGBAN ÉS O/S SCHWIENTOCHLOWITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 28-ika. Ismeretes, hogy a kőszénkátrányban és a belőle előállított nyers fenolok elegyében a fenolon kívül a három izomer krezol, u. m. az ortho-, meta- és parakrezol, a xylenolok stb. is előfordulnak. A fenol és az o-krezol ezen elegyből ismételt frakcziónált desztil­lálás útján előállítható, a p- és m-krezolt azonban, melyek kb. 200° C-nál forrnak, egyszerű frakcziónálás útján nem lehet kü­lönválasztani. A tiszta m- és p-krezolnak folyton növe­kedő gyakorlati jelentősége folytán a tri­nitrometnkrezol, tiszta krezotinsavak előállítá­sánál és egyéb czélokra kívánatossá vált egy lehetőleg egyszerű eljárás ezen két krezol különválasztására, illetve tiszta álla­potban való előállítására. A következőkben olyan eljárást irunk le, mely azon új fölismerésen alapszik, hogy a p-krezol bizonyos körülmények között egy szilárd kristályosítható oxalsavesztert ad, míg m-krezol ugyanilyen körülmények között az eszterifikálásnak nincs alávetve. A p-krezoloxalsaveszter előállítása czél­jából a vízfürdőhőmérsékletre melegített víz­mentes technikai krezolelegyhez kavarás mellett súlyának kb. egy tized részét tevő vízmentes oxalsavat adunk és addig mele­gítjük, míg az összes oxalsav föloldódott Ezután az oldatot kihűlni hagyjuk, miáltal a p-krezolnak képződött oxalsavesztere ki­kristályosodik. A kivált észtért leszűrjük kisajtoljuk és a hozzátapadt utolsó krezol­maradék eltávolítása czéljából benzollal vagy más alkalmas oldószerekkel mossuk. Az így előállított p-krezoloxalsaveszter mely természetesen tiszta p-krezolból is elő­állítható víztelenített oxalsav segítségével, színtelen, meglehetősen légálló, szép lemez­kékben szublimáló anyag és nagyon reak­czióképes. Igen könnyen oldódik alkoholban, aetherben és jégeczetben, nem oldódik ben­zolban és benzollal melegít ve komponenseinek részleges szétválása mellett p-krezolt ad le a benzolnak. Ez azon alapszik, hogy az esz­ter mindig csekély mennyiségű kötött vizet tartalmaz, mely melegítésnél annak részleges elszappanosítását vonja maga után. Ez a víztartalom egyúttal megnehezíti az eszter. analyzisét is, melynek összetételét legczél­szerűbben úgy határozzuk meg, hogy a fris­sen előállított eszternek nagyobb mennyisé­gét komponenseire bontjuk szét és ezeket ebben az alakban lemérjük. Az ilyen analy-

Next

/
Thumbnails
Contents