24312. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az alkálifémek, alkáliföldfémek és a bizmut nehézfém oxydjainak ill. hydroxidjainak élenyítő hatásúvá tételére

Megjelent 1902. évi május hó 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24312. szám. IV/h/2. OSZTÁLY. Eljárás az alkálifémek, alkáliföldfémek és a bismut nehézfém oxidjainak illetve hidroxidjainak élenyítő hatásúvá tételére. DR WOLLERMANN TÓDOR ORVOS M/M FRANKFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 10-ike. Jelen találmány tárgya eljárás olyan termék előállítására, mely alkálikus tulaj­donságokkal bír és egyszersmind élenyítő hatása van, azaz képes arra, hogy a levegő oxigénjét más testekre átvigye. Az említett tulajdonságokkal bíró termék nagyon alkalmas a sebek gyógykezelésére, mivel sok sebnél, különösen pedig a diabe­tikusoknál, a vér és a szövetek alkálikus reakcziója lényegesen alászáll. (V. ö. Klemperer: Grundriss der klinischen Diag­uostik, Berliu, 1896. 218 lap és Lueger: Handbuch der ges. Technik, 6. kötet, 252 lap). A sebszövetek alkálikuaságának a nor­mális állapotba való visszavezetéséhez, a mivel egyszersmind a seb gyógyulásának siettetése is összefüggésben áll, alkálikus gyógyszerek alkalmazása szükséges. (V. ö. Nannyn: Der Diabetes mellitus. Wien, 1898. 312. és 313. lap.) Éppen így kívána­tos azonban a sebek gyógykezelésénél az utóbbiakhoz oxygént is vezetni, mivel ez erős baktériumpusztító hatással bír. (V. ö. Maly's Jahrbücher, 1882. 103. lap : Thénard ós 1887. 473 lap: Hettinga.) Az említett czélokra eddigelé vagy csakis alkálikus, vagy pedig tisztán oxygénben gazdag gyógyszereket alkalmaztak. A fön­tebbi szükséges tulajdonságoknak egyetlen gyógyszerben való egyesítése azonban mindez ideig nem sikerült. Csakis a jelen eljárás segélyével kapunk olyan gyógyszert, mely j alkálikus hatással bir s egyszersmind képes a levegő oxygénjét a sebekre átvinni vagy más szóval, élenyítő hatással bir. A találmánybeli eljárás lényegileg abban áll, hogy az alkálifémek és földal kálifémek csoportjához tartozó oxydokat vagy hidroxy­dokat, ill. ezeknek elegyét, mint nátrium­oxydot, nátriumhidroxydot, káliumoxydot, kálinmhidroxydot, magnéziumoxydot, mag­nézi umhidroxydot, calciumoxydot, ealcium­hidroxydot, baryumoxydot, baryumhidroxy­dot, strontiumoxydot, strontiumhidroxydot vagy pedig a bizmut nehézfémnek hasonló vegyületeit, tehát a bismutoxydot és a bismuthidroxydot kb. 10°/0 -os nátronlúgba helyezzük és az elpárolgó víznek utántöl­tése mellett, mintegy hat óra hosszáig főz­zük. Ez után a visszamaradt terméket leszűrjük és a szűrőn maradó anyagot, ki­mosás nélkül megszárítjuk és végűi porít­juk. Az ily módon kapott por állandó éle­nyítő hatással bir és egyszersmind a seb­szövetek alkálikusságát növeli.

Next

/
Thumbnails
Contents