24311. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kén, arzén, és antimon tartalmú rézérczeknek és fakóérczeknek tüzelőanyag nélkül való megömlesztésére

Megjelent líK)2. évi május lió 51-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 24811. szám, XII/d. OSZTÁLY­Eljárás kén, arzén és antimontartalmú rézérczeknek és fakóérczeknek tüzelő­anyag nélkül való megömlesztésére. TORKAR ANDREAS FŐMÉRNÖK SINJAKOBAN (BOSNIA). Pótszabadalom a 21526. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1901 deczember hó 6-ika. A 21526. számú magyar szabadalomban egy oly eljárás van leírva, a melynek segélyé­vel rézérczekből igen jelentékeny tüzelő­anyag-megtakarítással lehet rézdús kénetet előállítani olyformán, hogy a tégelybe, illetve az abba összegyűlő kénetbe nyomás alatt álló levegőt vezetnek be. A jelen pótbejelentés tárgya már most ezen eljárásnak továbbfejlesztése, illetve egy oly eljárás, a melynek segélyével kén, arzén és antimontartalmú rézérczeket, vala­mint fakóérczeket tüzelőanyag nélkül, pusz tán nyomás alatt álló levegőnek a beveze­tése által megömleszteni. Eddig rézkőnek, illetve rézkeveréknek ilyen rézérczekből való előállítása czéljából a rézérczeket mindig valamely széntartalmú tüzelőanyag segélyével ömlesztették meg, a mely eljárásnál a tüzelőanyag mennyi­sége a legkedvezőbb esetben e rézércz súlyának 16—20%-át, de többnyire 30, sőt ennél is több százalékát tette ki. A jelen eljárás szerint a megömlesztés alatt képződött rézkőbe, illetve a képződött keverékbe nyomás alatt álló levegőt vezet­nek be. Ezáltal a kén, arzén, antimon és még a vas is oxydálódik, a melyek közül az elsők, mint oxydok eltávoznak, míg az utóbbi elsalakosíttatik. Ezen oxydáczió által annyi meleg fejlődik, a mely elegendő min­den további tüzelő anyag hozzáadása nél­kül az utánbeadagolt érezek megömleszté­sére, a hol is a rézkő, illetve a rézkeve­rék az oxydált fémek súlyának arányában rézdúsabb lesz. Jelen eljárás keresztülvitelére leginkább alkalmas egy előtűzhelylyel ellátott kupoló vagy lángkemencze, esetleg az eddig hasz­nálatos kupoló vagy lángkemenczék. Az eljárás már most a következő: Minthogy jelen eljárásnál már előbb elő­állított rézkő vagy rézkeveréknek kell kéz­nél lenni, a kemenczét az üzem kezdeténél (azaz a kemencze üzembehozatalánál) a szokott módon megtöltik és az érczet a tüzelőanyaggal együtt az olvasztókemen­czében megömlesztik. Mihelyt a tégelyben elegendő rézkő vagy rézkeverék képződött, a tégelybe, illetve az abban levő rézkőbe (keverék) ezen utóbbinak nívójában folyto­nosan nyomás alatt álló levegőt vezetnek be. A nyomás alatt álló levegőnek beveze­tése, illetve a levegő bevezetésének foko­zása arányában a tüzelőanyag hozzáveze­tését csökkentik, míg végül tüzelőanyagot egyáltalában nem adagolnak többé be, a

Next

/
Thumbnails
Contents