24278. lajstromszámú szabadalom • Eljárás czement előállítására salakból

Megjelent lí)02. évi május hó 20-án. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI j|||§ [ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24278. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Eljárás czement előállítására salakból. VON FORELL KAROLY GYÁRIGAZGATÓ HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 13-ika. A találmány tárgya egy eljárás czement­nek salakból, különösen nagyolvasztó salak­ból való előállítására, mely eljárást az jel­lemzi, hogy a hevenfolyó salakot egy hűtött fölülethez vezetjük és ily módon hirtelenül lehűtve chémiai és fizikai tulajdonságait akként változtatjuk meg, hogy a salakból előállított darabok a czement gyártására köz­vetlenül fölhasználható anyagot képezzenek. A salaknak a hűtött fölülethez való vezeté­sére — mely fölülethez a salaknak hozzá ta­padnia nem szabad — legelőnyösebben nagy feszültségű gőzt használunk, ez a gőz rész­ben a salak szállítására, részben pedig a benne levő kén elégetésére szolgál. A találmány annak fölismerésén alapszik, hogy ha a hevenfolyó salakot hirtelen le­hűtjük, illetőleg hirtelen szilárd állapotba visszük át, oly anyag képződik, mely meg­őrölve czementet alkot. Ennek oka az, hogy a nagyolvasztó salak lényegében kalczium­aluminiumszilikátok változó összetételű, ke­véssé állandó keveréke, mi főleg a granulá­lásnál tűnik ki nagyon világosan. A salak minősége és chémiai összetétele többek kö­zött ama föltételektől is lényegesen függ, melyek között a salakot hűtjük. A salak granulálására eddig gőzt, sűrített levegőt vagy vizet használtunk, amennyiben a sala­kot gőz- vagy légsugárral szétporlasztottuk vagy folyó vízbe folyasztottuk. Ebben az esetben a gőzsugár csupán csak a szétpor­lasztásra szolgált, míg a légsugár egyúttal oxydáló hatást is gyakorolt. Ha a salakot vízben granuláltuk, a víz a salak hirtelen lehűtését is végezte, de egyidejűleg sok vizet vett föl, mely részben chémiailag kö­tött állapotban maradt és a salakot csak arra tette alkalmassá, hogy az mésszel vagy más alkáliákkal keverve lassan leköthessen. A gőzsugár által szétporlasztott salak úgy­nevezett salakgyapjút képezett, mely finom salak keveréke és szigetelésre használható ugyan, de a czementgyártásra alkalmatlan, minthogy a szálakat megőrölni nem sikerült. A találmány szerint használható czement előállítására nagy feszültségű gőzáramot al­kalmazunk oly módon, hogy a gőzáram se­gélyével a hevenfolyó salakot egy hűtött fölület felé szállítjuk, mely legczélszerűb­ben vaslemezekkel van burkolva és melyről a többé-kevésbbé lapos darabokra oszló anyag lecsúszik, hogy egy hűtődobba vagy más hűtőberendezésbe jusson, mely egyide­jűleg szállítóberendezés gyanánt van kiké­pezve. A képződött darabok szerkezete az ismert módon granulált salak szerkezetétől eltér.

Next

/
Thumbnails
Contents