24277. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés portlandczement előállítására nagy olvasztó salakból

Megjelent 1902. évi május hó 20-áu. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 24277. szám. XVII/d- OSZTÁLY. Eljárás és berendezés portlandczement előállítására nagyolvasztó salakból. VON FORELL KÁROLY GYÁRIGAZGATÓ HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 13-ika. Ismételten megkisérlették már a salaknak portlandczementté való átalakítását oly mó­don, hogy ahhoz, mikor a salak még hevenfolyó volt, poralakú meszet kevertek. Ily módon a hevenfolyó salakban lévő hőt kívánták hasznosítani. A találmány tárgyát képező eljárásnak és berendezésnek már most az a ezélja, hogy a mészpor és a hevenfolyó salak keverékét intenzív keverés által alakítsuk át oly egynemű anyaggá, melyből jó minőségű portlandczementet lehet, előállítani. Czélja továbbá az eljárásnak az hogy a salak a keverés egész művelete közben folyékony maradjon, tehát hőmér­séklete érezhetően ne csökkenjék. Az eljárás sikere szempontjából szükségesnek ismertük föl azt, hogy a czement hidraulikus tulaj­donságait okozó anyagok, a sav és bázis ne csupán bensőleg keverődjenek egymással, hanem ezenkívül hosszabb ideig kölcsön­hatást is gyakoroljanak egymásra. A találmány szerint — eltérően az eddigi eljárásoktól, melyeknél a kifolyó salakhoz állandóan vezettünk mészport — a salak és mész keverékét akként alakítjuk egy­nemű anyaggá, hogy a különböző anyagokat adagonként, megfelelően lemért mennyi­ségekben egy tartályban (forgó keverő­kemenczében) keverjük egymással össze, mely az anyagot mozgásánál, illetőleg for­gásánál intenzív keverékké alakítja át, miközben a salak mindvégig hevenfolyó marad. A találmány tárgyát képező eljárásnál használt berendezést legczélszűebben egy vízszintes, vagy gyengén lejtő dobból álló, forgó keverőkemencze képezi, melyet belül­ről vagy kívülről lehet fűteni és mely alkalmas, tűzálló béléssel van kibélelve. Ebbe a keverőkemenczébe annyi hevenfolyó salakot folyatunk be, hogy a dob bizonyos magasságig (pl. egy harmadrészig) salakkal teljék meg, ezenkívül pedig, vagy a salak befolyatása előtt vagy ezzel egyidejűleg a dobba a portlandczement képezéséhez szük­séges mennyiségű poralakú meszet is töl­tünk. Az összekeverendő anyagok mozga­tására czélszerűen egy csigát vagy más keverő berendezést alkalmazunk. Hogy a hőmérséklet a kemenczében a keverés egész időszaka alatt állandóan ugyanaz maradjon, legelőnyösebbnek meleg levegő befuvatása bizonyult, melyet a forgó keverőkemenczében lévő keverék fölött vezetünk be a kemenczébe, mikor ugyanis a keverék alkotó részeinek tökéletesebb keverődését biztosító örvénylő mozgás indul meg, azonkívül a salakban lévő kén is elég.

Next

/
Thumbnails
Contents