24266. lajstromszámú szabadalom • Poralakú, kristályos, szemcsés vagy hasonló alakú testecskékből álló tömegeknek egyenló részekre való fölosztására és tokoba való behelyezésére szolgáló gép

Megjelent 1902. évi május lió 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24266. szám. Vir/o. OSZTÁLY. Poralakú, kristályos, szemcsés vagy hasonló alakú testecskékből álló tömegeknek egyenlő' részekre való fölosztására és tokokba való helyezésére szolgáló gép. DR DARVAS SÁNDOR ORVOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 27-ike. Jelen' bejelentés tárgyát képező gép le­leírásánál példaképen a gyógyporoknak egyenlő mennyiségekre való szétosztását és az egyes adagoknak tokokba való helyezé­sét tartjuk szem előtt, megjegyezve azt, hogy a szóban forgó gép bármely más ipari üzemben, így pl. a lőpornak a töltényekbe való adagolásánál, egyszóval bármely por­alakú, kristályos, szemcsés, vagy hasonló alakú testecskékből álló tömegnek egyenlő részekre való fölosztásánál és tokokba való adagolásánál alkalmazást nyerhet. A gyógyporokat eddigi gyakorlat szerint kartonlapokra vagy tartályokba való hulla­tás segélyével osztják egyes adagokra. Ezen adagok egymástól mennyiségben gyak­ran föltűnően különböznek, a mi, különö­sen ha mérgekről van szó, rendkívül káros következményekkel járhat. A kartonra he­lyezett poradagokat utóbb a portokokba öntik. Ezen eljárás, mely a kezelő sze­mélyzet kézi ügyességétől függ, nem czél­irányos, a mennyiben egyrészt hosszan­tartó, lassú munkát igényel, másrészt pe­dig csak teljesen pontatlan és megbiz­hatlan eredményt mutat föl. Jelen találmány tárgyát képező gép se­gélyével nemcsak hogy tetszés szerinti tö­meget tudunk abszolút pontossággal tet­szés szerinti adagokra osztani, hanem az osztás folyamata alatt az egyes adagokat már a megfelelő tokokba juttatjuk, mi mellett az egész munkafolyamat csak egy­két másodperczet igényel. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tünteti föl, és pedig 1. ábra a gép függélyes hosszmetszete, részben nézete; 2. ábra a lefejtett toksorozat oldalné­zete; 3. ábra a lefejtett toksorozat fölülné­zete; 4. ábra a toksorozatot helyettesítő töl­csérsorozat oldalnézete kifejtett állapot­ban; 5. ábra ugyanannak fölülnézete. Az (a) kötélkerékkel vagy bármely más tetszés szerinti módon hajtott (b) ten­gelyre van erősítve a teljesen sima, víz­szintes fölületű, tetszőleges anyagból ké­szült (c) korong, mely a (b) tengely for­gásában részt vesz. A (d) rudakra van sze­relve az (e) födél, melynek kivágásán az (f) oszlopra szerelt és a (c) koronghoz ké­pest exczentrikusan torkoló (g) tölcsér nyúlik át. A tetszés szerinti (h) pántok se-

Next

/
Thumbnails
Contents