24264. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti fékek és hasonló szerkezetek működtetésére alkalmazott fluidumnyomás önműködő szabályozására

Megjelent 1902. évi május lió 5-én. MAGY. (S IÍ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24264. szám. V/b. OSZTÁLY. Berendezés vasúti fékek és hasonló szerkezetek működtetésére alkalmazott fluidum nyomásának önműködő szabályozására. CHRISTENSEN NIELS ANTAL MÉRNÖK MILWAUKEEBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát oly berende­zés képezi, mely vasúti fékek és hasonló szerkezetek működtetésére alkalmazott flui­dum-nyomást önműködően szabályozza, ille­tőleg bizonyos határokon belül megtartja. A találmány tárgyát képező berendezés, mely különösen egyszerűsége és megbíz­ható működése által tűnik ki, a mellékelt rajzokban néhány foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezés oldalnézete, a hol is egyes részek a világosság kedvéért el vannak hagyva; a 2. ábra ugyanennek részben fölülnézete, részben metszete; a 3. ábra fölülnézetben a berendezésnek oly foganatosítási alakját láttatja, mely erősebb villamos áramok fölhasználásánál alkalmazandó, a 4. ábra a berendezés villamos összeköt­tetésének sémáját láttatja; az 5. ábra két egymással egyesített beren­dezés sémáját szemlélteti. Az 1. és 2. ábrákban föltüntetett foga­natosítási alaknál a tulajdonképeni szabá­lyozó berendezés egy főkapcsolóból áll, mely a helytálló (a) kontaktussal, a moz­gatható (b) kontaktussal és az ezen kon­taktusok zárására és megszakítására szol­gáló (c) és (d) mágnesekkel van ellátva, mely utóbbiak az eltolhatóan elrendezett (b) kontaktust hordó (e) magot működte­tik. A szabályozó berendezésnek egy má­sik részét az (f) primérkapcsoló képezi, mely a minimális és maximális nyomásnak megfelelő (g), illetőleg (h) kontaktussal és egy harmadik, a (c d) mágnesek áram­körét szabályozó (i) kontaktussal van el­látva. Az (a b) kontaktusok alatt a (j) mágnes van elrendezve, mely az (a b) kon­taktusok szétválasztásakor föllépő fényívek elfojtására szolgál. Azon esetben, ha a sza­bályozó berendezést összetett rendszerben akarjuk alkalmazni, akkor még a (k) áram­megszakítót rendezzük el, mely a (d) mág­nes áramkörét megszakítja, midőn a főkap­csoló megszakíttatik. Az említett összes részek a közös (1) lemezre vannak szerelve és egy a rajzon föl nem tüntetett szek­rénnyel vagy födéllel lefödve. A (c) és (d) mágnesek egymás meghosszabbításában van­nak elrendezve, tekercselésük nem mágne­ses anyagból készült csévékre van gön­gyölve és előnyösen vashengerekbe vannak foglalva, a mint ez a 2. ábra bal oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents