24243. lajstromszámú szabadalom • Újítás elektromos vezetékek számára szolgáló csatornákkal ellátott köveken

Megjeleni 19<)2. évi május hó 20-án. 24243. szám. Vll/g- OSZTÁLY. Újítás elektromos vezetékek számára szolgáló csatornákkal ellátott köveken HEVENDEHL GUSZTÁV MŰÉPÍTÉSZ DÜSSELDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 29-ike. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI L KI RAS A jelen találmány tárgyát föltüntető raj­zon egy vagy több csatornával ellátott oly kövek vannak föltüntetve, a melyek villamos vezetékek illetve kábelek befogadására szol­gálnak. Ií köveknek az az előnyük, hogy a tetszőleges keresztmetszetű csatornák fölfelé • nyithatók, de ennek daczára a vezetéket tömören burkolják. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábrák egy ily egycsatornás követ kisebb és nagyobb léptékben; a 3—6. ábrák többcsatornás köveket tün­tetnek föl. Az üregek fölött egy ékalakú kivágást alkalmazunk, a melybe magát a kivágott ékalakú lemezt, vagy egy külön, megfelelő alakú födőlemezt helyezünk. A mint a 3. és 4. ábrákból látható, úgy az esetben, ha a kő több csatornával van ellátva, minden csatorna számára egy külön kivágást és egy külön födőlemezt alkalmazhatunk, vagy pedig egy közös födőlappal födjük le valamennyi csatornát (lásd 5. és 6. ábrát). E köveket legczélszerűbben agyag vagy hasonló anyag­ból való szalagból, vagy pedig egy csősajtó segélyével állítjuk elő. A kivágásokat igen könnyen képezhetjük, az által, hogy a sajtó szájnyílásában, ettől a csatornát képező peczek felé a rajzon föltüntetett metszési vonalnak megfelelő irányban sodronyokat feszítünk ki. Az agyagszalag a sodronyok elrendezése folytán, a kivágott födőlemezzel együtt készen jön ki a sajtóból, és a mint szokásos, tetszőleges hosszúságúra lesz föl­darabolva, a metszési fölület pedig lehet sík. vagy profilírozott. A köveket ezután meg­szárítjuk és kiégetjük. A fölhasználási helyen a lazán behelye­zett födőlemezt leemeljük és a köveket a szokott módon helyezzük el a földben vagy falakban. A vezetékhuzalt vagy kábelt könnyen helyezhetjük be a nyitott kövekbe, a mire a követ a födőlemezzel lefödjük és a hézagokat habarccsal, vagy hasonló más anyaggal öntjük ki. A fölső nyílásnak és födőlemezének ék­alakja folytán állandóan teljesen tömör zárást érünk el és a födőlemez oldalt el nem tolódhatik. SZABADALMI IGÉNY. Újítás elektromos vezetékek számára szol­gáló, csatornákkal ellátott köveken, az által jellemezve, hogy a kövek fölső oldalukon hosszuk szerint egy ékalakú nyílással és egy ebbe pontosan beleillő ékalakú födőlemezzel vannak ellátva, úgy hogy a vezetéket vagy kábelt könnyen helyezhetjük fölülről a csator­nába és ennek daczára tömör zárást és biztos burkolást érünk el. (1 rajzlap melléklettel.) PALLOS RÉUVáMTTÁRaASÁO NYOMDÁJA BUDAPKBTH/'

Next

/
Thumbnails
Contents