24236. lajstromszámú szabadalom • Folyadéktartály

Megjelent 1902. evi május hó 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. III VATA L SZABADALMI LEIRAS 24236. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Folyadéktartály. REICH L FIAI ÜVEGGYÁRI CZÉG BUDAPESTEN ÉS VAJAI ÉS IBRÁNY1 IBRÁNYI LÁSZLÓ FÜRDŐTULAJDONOS SULIGULIBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 18-ika. Folyadékoknak, pl. ásványvizeknek eltar­tásánál igen fontos körülmény az, hogy a folyadékot tartalmazó edényt, pl. palacz­kot olyképen lehessen elzárni, illetve el­dugaszolni, hogy az edényben a legkeve­sebb levegő sem maradjon, mivel ellen­esetben a folyadék vegyi átalakulásnak, bomlásnak van kitéve. Eddig ezen igen fontos követelménynek nem lehetett megfelelni, mivel elkerülhe­tetlen volt, hogy a dugasznak a palaczkba való behelyezésénél a folyadék és a du­gasz, vagy más palaczkzár között levegő, ha minimális mennyiségben is, ne maradjon. Jelen találmány tárgyát képező tartály­nál ezen hátrányok tökéletesen kikerülhe­tők. A találmány lényege abban áll, hogy a palaczkban vagy más edényben a fenékről fölfelé egy cső vezet, melynek fölső nyí­lása a palaczk stb. vagy egy erre erősí­tett süvegnek szájnyílása alatt áll, úgy hogy az ezen csövön keresztül tolt dugó, ha a palaczk szinültig meg van töltve, mi­előtt a palaczk szájnyílását elzárja, előbb a folyadékon hatol keresztül, ennek egy ré­szét kiszorítja s végül a palaczk szájnyí­lását elzárja a nélkül, hogy a palaczkba csak a legkisebb mennyiségű levegő is jut­hatna, mert a dugasz nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé szoríttatik a palaczkba. Ezenkívül jelen folyadéktartálynak még azon nagy előnye is van, hogy a benne lévő folyadék igen könnyen fölmelegíthető, - il­letve melegen tartható, vagy lehűthető; to­vábbá, hogy a kinyitásnál a nyitás nagy­sága szabályozható. Mellékelt rajzon jelen találmány tárgya példaképen mint palaczk van függélyes metszetben föltüntetve, és pedig az 1. áb­rán, ha a palaczk be van dugaszolva és a 2. ábrán nyitott állapotban. Az (a) palaczk fenekéről egy alul, fölül nyitott (b) cső nyúlik a palaczkba, mely czélszerűen fölfelé kissé összeszűkül. A pa­laczk fölső részére egy (c) sisak van meg­felelő módon és kellően tömítve ráerősítve, vagy vele egy darabból készítve. A (c) si­sak (d) szájnyílása pontosan a (b) cső fölső nyílása felé esik s ennél nagyobb nem le­het. (e) egy parafa vagy más alkalmas anyagból készült dugó, mely a (b) csőbe alulról szoríttatik be. A palaczk megtöltése és elzárása már most a következő módon történik: Az (e) dugaszt alulról a (b) csőbe tolva,

Next

/
Thumbnails
Contents