24184. lajstromszámú szabadalom • Lábbeli kicserélhető fölsőlappal és sarkkal

Me&(3leiit 1902. évi május hó 10-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24184. szám. I/b. OSZTÁLY. Lábbeli kicserélhető fölsőtalppal és sarkkal. MAIEB EGID MECHANIKUS ÉS FBEYBEBGEB HENBIK KEBESKEDÓ ZÜBICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 5-ike. Jelen találmány olyan lábbelire vonatkozik, melynek fölső talpát és sarkát elkopása után könnyen eltávolíthatjuk és újjal pótolhatjuk. Minthogy ebből a czélból a fölső bőrt nem kell leszakítanunk, ez utóbbi még többszöri talpalás esetén is lehetőleg megkíméltetik. A talpalást mindenki maga végezheti, a mennyiben az elkopott talpak és sarkak könnyen lefejthetők és az új talpak a láb­belihez való szorítás útján odaerősíthetek. Az ilyen lábbeli hosszú gyaloglásnál a re­zervtalpak könnyű szállíthatósága és alkal­mazhatósága folytán igen előnyösen hasz­nálható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja van példaképen föltüntetve. Az 1. 2. és 3. ábrán (a) egy czipő altalpa a talpbéléssel, (b) pedig annak fölsőtalpa. A (c) gombokkal ellátott (d) aczéllemez sze­gek segítségével van az (a) altalpra erősítve. A (b) fölsőtalpon szegecsekkel vagy sze­gekkel az (e) aczéllemez van megerősítve, mely a (c) gomboknak megfelelő (f) lyukak­kal van ellátva akképen, hogy a(b) fölsőtalpat erősen az (a) altalphoz szorítva, az erősen az utóbbihoz fűzetik. Hasonlóképen van a (h) sarok (g) fölső darabja a lyukakkal ellátott (i) aczéllemezzel (2. és 4. ábra) és a saroknak az (a) altalphoz erősített (k) része a gombokkal ellátott (1) aczéllemezzel fölszerelve. A talpaknak helyes egymásra­helyezése czéljából az (e) aczéllemez (m) karajjal van ellátva, melyet a (d) aczéllemez (n) hasadékába tolunk be. Hasonló berendezéssel vannak a (h) sarok (i) és (1) aczéllemezei fölszerelve. A két (d) és (1), illetve (e) és (i) aczél­lemez egyetlen egy. az altalpon megerősí­tendő aczéllemezzé is egyesíthetek. Az ilyen berendezés előnyös olyan fölső talpak hasz­nálatánál, melyek a sarokkal egy darabot alkotnak. SZABADALMI IGÉNY. Lábbeli kicserélhető fölsőtalpakkal és sar­kokkal, jellemezve az által, hogy a láb­beli talprészén a fölső talpon, illetve sarkon aczéllemezek vannak megerősítve, melyeknek egyik része gombokkal, má­sik része megfelelő lyukakkal van ellátva és jellemezve továbbá az által, hogy az egyik fajta aczéllemezek karajának a másik fajta aczéllemezek hasadékába való betolása útján a talp részeknek, 4

Next

/
Thumbnails
Contents