24155. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lószőr szövésére

Megjelent lí>()2. évi május lió 249-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24155. szánj. XIV/b. OSZTÁLY. Eljárás lószőr szövésére. DR HOFFMANN KORNÉL ÜGYVÉD ÉS GZIRKUSZ ANTALNÉ SZÜLETETT AMBRUS MÁRIA FODRÁSZ NEJE BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 30-ika. A lószőrnek szövetté való földolgozásá­nál mindeddig nem sikerült oly sűrű szö­vésű anyagot szőni, mely varrható, ragaszt­ható, vagy hasonló műveletek segélyével az iparban fölhasználható lett volna. A ló­szőrszövésnél kizárólag az egyszerű vászon­kötést használták föl és az így előállított anyagot szitahálók gyanánt alkalmazták. Jelen találmány tárgyát oly szövési eljá­rás képezi, melynek segélyével a lószőrből sűrűn szőtt szövetet állíthatunk elő, me­lyet ipari czélokra, dísztárgyak előállítá­sára, vagy pl. bőröndök bevonata gyanánt igen czélszerűen lehet fölhasználni. A találmány tárgyát a mellékelt rajzon 1. ábra sematikusan tünteti föl; 2. ábra az előállított szövet hosszmet­szete ; 3. ábra ugyanannak keresztmetszete; 4. ábra pedig a vetélő hosszmetszete. Az egyszerű vászonkötésnél használt két lánczfonal helyett három lánczfonalat al­kalmazunk. Az (1 és 2) lánczfonalak egy­mással közönséges vászonkötést képeznek, tehát fölváltva füzetnek a (4 5) nyüstbe. A (3) lánczfonal azonban nincs befűzve, ha­nem az egyes nyüstszálak között szabadon vonul át. Az (1 2) lánczfonalakat (6 7) lá­bító segélyével emeljük és sülyesztjük. A (3) szál azonban mozdulatlan maradván, a szádat két részre osztja. Ügy az alsó, vala­mint a fölső szádba vetülékfonalat ve­zetve, kettős szövetet nyerünk, melynek szín- és fonák-oldala egymástól teljesen el­üt, ha különböző színű fölső és alsó ve­tüléket alkalmazunk. A középszálak föl­színre nem jutnak, a mennyiben úgy fölül, mint alul a lánczfonalak, illetőleg a vetés által elfödetnek. A két vetülékszálat egyszerre vezetjük az alsó, valamint a fölső szádba. Ezt ket­tős vetélő segélyével érjük el. A szitakö­tésnél használatos csőalakú vetélőt alkal­mazzuk jelen esetben is, azonban két veté­lőt úgy egyesítünk, hogy a (16 17) cső­ágak között a (3) szálak elférjenek. A ve­télő két szárát megtöltjük lószőrrel és úgy vezetjük a szádba, hogy a fölső ág a fölső, az alsó ág pedig az alsó szádba jusson. Egy-egy vetülékszálat megfogunk és a ve­télőt visszahúzzuk. A visszatartott szála­kat a (8) bordával helyükre csapjuk. Az ilyen módon elkészített lószőrszövet rendkívül sűrű, rugalmas, vízhatlan és gaz­dag színhatású. Más szálas nyers anyagoknak a leírt mó-

Next

/
Thumbnails
Contents