24153. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémek és fémárúk megfeketedésének, ill. elhomályosulásának meggátlására

Megjelent lí>()2. évi május lió 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24153. szám. XVI/e. OSZTÁLY. Eljárás fémek és fémárúk megfeketedésének, illetve elhomályosúlásának meggátlására. FLOR FEBENCZ GYÁROS ÉS Dl ( MURMANN ERNŐ VEGYÉSZ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentéséne napja 1901 november hó 18-ika. Jelen találmány oly anyagokra vonatko­zjk, mely fémtárgyak — különösen fémből készült fonalak, fonatok, hímzések, paszo­mántok és szövetek — beburkolására és csomagolására szolgálnak (úgymint papir, ládák, szekrények, dobozok, munkahelyisé­gek és raktárak), továbbá oly fonalakra és szövetekre, melyek a fémfonalakkal együtt említett árúk előállítása alkalmával földol­goztatnak. A találmány hivatva van megakadályozni azt, hogy a kénhydrogén, mely romlott le­vegőben előfordul, vagy a csomagoló és be­tétanyag huzamosabb raktározása közben annak rothadása közben csekély mennyi­ségben keletkezik, továbbá kénessav vagy kénsav, melynek nyomai légszesz vagy pet­róleum elégésénél származnak, vagy egyéb illó savak a fémtárgyakhoz hatolhassanak és fölületeinek fényét elhomályosíthassák, eset­leg azokat megfeketíthessék. Jelen eljárás szerint az említett csoma­goló és burkolóanyagokat oly szerrel itat­juk, mely a fölsorolt savakat teljes bizton­sággal leköti és közömbösíti. Összehasonlító kísérletek azt igazolták, hogy a műszakilag számbavehető és tartós anyagok közül első sorban a rézoxydammo­niak-vegyűletek és ezüstoxydammoniak-ve­gyűletek kénhydrogénnel szemben legérzé­kenyebbek és legalkalmasabbak. Az eziist­vegyűletek a fény hatása alatt inegbomla­nak, bár ez által nem veszítik el teljesen hatóképességüket, miért is a rézvegyűletek előnyben részesítendők. Ezen utóbbiaknál, nevezetesen a rézoxydammoniaknál elegendő az ammoniaknak csekély fölöslegét alkal­mazni, úgy hogy az oldat csak csekély mér­tékkel bírjon maró hatással és hogy az ol­dattal még a legfinomabb selyempapirokat is megtámadtatás veszélye nélkül itathassuk. A rézoxydammoniak-oldatot legczélsze­rübben akként állítjuk elő, hogy rézhydroxy­dot vagy réz karbonátot ammoniakí'olya­dékban föloldunk és megfelelően higítunk, vagy pedig hogy rézchloridot vagy egyéb rézsót oldunk föl és az oldathoz csekély fölöslegben addig adunk ammoniakot. míg az ismert sötétkék oldat elő nem áll. Ezen oldattal a csomagoló- és betétanya­gokat (papirt, dobozokat, ládákat, ezérná­kat, szöveteket) itatjuk és a munka- és rak­tárhelyiségek falait bemázoljuk, mire azo­kat száradni hagyjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents