24131. lajstromszámú szabadalom • Eljárás azbesztből előállított testeknek olyan kezelésére, hogy azok alakjukat és szilárdságukat folyadékokban megtartják

3Tegjelent lí)02. évi május kó 2-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24131. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás azbesztből előállított testeknek olyan kezelésére, hogy azok alakjukat és szilárdságukat folyadékokban megtartják. DK BERNFELD IZIDOB VEGYÉSZ BEBLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 10-ike. Az azbeszt, illetve különböző válfajai, (pl. amianth, bányalen, kőlen, bányaparafa, bá­nyafa, bányabőr, bányafályol, baltimorit, bostonit, kanadarost stb.) a legkülönfélébb tárgyak előállítására rendkívül sokoldalú alkalmazást találnak. Kiváló tulajdonságai, mint pl. tüzállósága, chémiai behatásokkal szemben való ellenállóképessége, a belőle készült testek likacsossága napról-napra újabb alkalmazási teret nyitnak számára. Az azbesztből előállított tárgyak előnyei­nek fölhasználásánál egy bizonyos tekintet­ben rendkívüli nehézségek mutatkoztak; ugyanis folyadékokban meglágyultak, meg­duzzadtak, elvesztették alakjukat és végül teljesen szétmállottak. Igen sokféle javaslatot tettek az iránt, hogy ezen hátrányok elkerültessenek. De mindezen javaslatoknak az a hibája, hogy valamely szerves, pl. enyv, vagy szervezet­len (pl. kovasav) kötőanyagot szükségeinek-Ezen kötőanyagok megszüntetik vagy csök­kentik a sok czélra föltétlenül szükséges folyadékátbocsájtó-képességet. A tulajdon­képeni nehézség abban van, hogy nincs oly kötőanyag, mely az azbeszthez hasonlóan az összes vegyszerekkel szemben eléggé ellenálló volna arra, hogy segítségével elő­állított testeket esetleg magasabb hőmér­sékletnél is, tartósan hasznavehetőkké tenné. Némely czélra megfelelnek ugyan már bi­zonyos meglévő javaslatok, így pl. azbeszt­tárgyaknak savas oldatokban való alkalma­zására, de tartós haszuálatra, pl. meleg al­kálikus folyadékokban eddigelé egyetlenegy azbesztből való kötőanyag segélyével elő­állított test sem vált be. Az azbesztből előállított testek alkalma­zási tere az utóbbi években rendkívül nagy terjedelmű lett, az azbesztből előállított testeknek elektrochémiai műveletnél dia­fragma gyanánt való kiváló alkalmazható­sága következtében. Már ezen oknál fogva is igen szükséges volt ilyen azbeszttesteket folyadékokkal szemben ellenállókká tenni a többé-kevésbbé romlékony kötőanyag közve­títése nélkül. Ezen föladat megoldását jelen eljárás meglepő egyszerű és kényelmes módon te­szi lehetővé. Ha ugyanis az azbesztből vagy ennek valamely válfajából (lásd föntebb) előállított testeket tetszésszerinti, megfelelő hőforrás segélyével hevítjük, úgy elveszti az illető test azon kellemetlen tulajdonságát, hogy folyadékokban meglágyúl, vagy alakját el-

Next

/
Thumbnails
Contents