24122. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy színtelenítő képességű szén előállítására

Megjelent 11)02. évi május hó 2-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 24122 szám. IV/h/i. OSZTAI.Y. Eljárás nagy színtelenítő képességű szén előállítására. OSTBEJKO RAFAEL VEGYÉSZ SATKUNYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 7-ike A szén előállítására vonatkozó sok eljárás ismeretes; például a retortában és hasonló készülékekben való előállítás. A szénnek zárt terekben légközlés nélkül való előállí­tásánál a szénen kívül egyéb hasznos folyékony termékeket, mint például eczet­savat, methylszeszt és hasonlót nyerünk. A száraz lepárlás útján nyert szén és a folyékony melléktermékek tömegének nö­vesztése c éljából ajánlották a túlhevített gőz alkalmazását, mely gőz a lepárlási folyamat kezdetén 300° C. és végén 400° C. hőmérsékletű legyen. Ezen mód hozzá­járul a lepárolandó organikus anyag egyen­letes fölmelegedéséhez és csökkenti a folyé­kony' ljpárlási termékek bomlását; hátránya azonban, hogy a folyékony lepárlási termé­kek a kondenzált gőz által túlságosan föl­higíttatnak. Ezen hátrányon segítendő, a túlhevített gőzt oly gázokkal iparkodtak helyettesíteni, melyek a termékekre nem gyakorolnak káros befolyást; ilyenek pél­dául a hydrogén, nitrogén, szénoxyd (CO)) vízgáz, regenerátorgáz és oxygénmentes levegő. Ezen gázok a föltalálok nézete sze­rint a folyékony lepárlási termékek össz­mennyiségét növelik, anélkül, hogy azokat vízzel fölhígítanák, mint ez a túlhevített gőz alkalmazásánál történik. Ezzel szemben jelen, nagy színtelenítő képességű szén előállítására vonatkozó el­járás abban áll, hogy a széntartalmú anya­gokat fölaprózott állapotban légközlés nélkül vörösizzásnál oly oxygéntartalmú vegyüle­tek (vízgőz, szénsav és hasonló) hatásának vetjük alá, melyek magas hőmérsékletnél beálló bomlásuk alkalmával oxygénjükkel a széntartalmú anyagokra hatnak és bomlásuk­egyéb termékeivel csak kevés hatást fejte­nek ki, mi mellett a szokásos folyékony és gázalakú lepárlási termékek nagyobbrészt a szénre nézve ártalmatlan gőzökre és gá­zokra, mint hydrogénre (H), a szénoxydra (CO) és hasonlókra bomlanak. Megjegyzendő azonban, hogy a szüksé­gelt szénsavtartalmú vegyületeket igen kü­lönböző alakban vezethetjük a lepárolandó anyagokhoz. Pl. vízgőzt (H3 0) vagy szén­savat (C02 ) már ily kész alakban alkalmaz­hatunk. Vagy a megmunkálandó anyagok­hoz oxygént tartalmazó anyagokat (pl. vizet vagy pedig oly anyagokat vezetünk, melyek nagy víztartalmuak; alkalmazhatunk végül krétát, illetőleg iszapolt krétát (CaCOs ), mely utóbbi anyagok nagy hőfoknál szén­savat (C02 ) szabadítanak föl. Olyan vegyü­leteket is alkalmazhatunk, melyek, bár tar­talmaznak oxygént, mégsem hatnak köz­vetlenül az oxygénjökkel a lepárlási termé­kekre. Ilyen pl. a kalcziumoxyd (CaO),

Next

/
Thumbnails
Contents