24120. lajstromszámú szabadalom • Fegyverzet villamos mellékórák számára

>1 e&jeient lí)()2. évi május lió 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24120. szám. VIÍ/c. OSZTÁLY. Fegyverzet villamos mellékórák számára. ACTIENGESELLSCHAFT «MAGNETA» (ELEKTRISCHE UHREN OHNE BATTERIE & OHNE CONTACTE) CZÉG ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 9-ike. A jelen találmány tárgyát képező, villa­mos mellékórák számára szolgáló fegyver­zet a mágneshez párhuzamosan meghajlí­tott toldattal bír, mely a mágnes fölületé­vel átellenben és ehhez egész közel van elrendezve annélkül, hogy azt érintené. Ezen fegyverzettoldat oly nagy föliiletű, hogy igen nagy influencziafölületet nyújt és ez által igen kis mágnesek alkalmazását teszi lehetővé. A találmány tárgyát képező fegyverzet a hozzátartozó elektromágneses szerkezet­tel együtt a mellékelt rajzban egy fogana­tosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a szerkezet oldalnézete. A 2. ábra annak fölülnézete. (3) fegyverzet a derékszög alatt meghaj­lított és a (4) mágnessel párhuzamos toldat­tal bír. Ezen (3) fegyverzet a (6) csövön van megerősítve, mely a talplemezen meg­erősített (7) csapra akként van ráillesztve, hogy e körül, mint forgáscsap körül oszczillálhat. A derékszög alatt meghaj­lított fegyverzettoldat a (7) csap középvo­nalába eső rövid (8) peczekkel van ellátva, mely akként nyúl fölfelé, hogy a (4) mág­nes által erősen vonzott fegyverzetnek tol­data sohasem jöhet érintkezésbe a mág­nessel, mivel a (8) peczek a fegyverzet­toldatot a (4) mágnestől mindig bizonyos távolságban tartja. A fegyverzetnek derék­szög alatt meghajlított toldata aránylag igen nagy fölülettel bír. mely a (4) mágnes szá­mára igen nagy és kedvező influencziafö­lületet képez, úgy hogy igen kis mágnes alkalmazható és ennek daczára a fegyver zetnek erős polaritása idéztetik elő. A (6) csövön a (9) kar van elrendezve, melynek szabad vége a (15) rugóval van összekötve. Ezen rúgó másik vége a (10) csap körül forgatható (11, 12) szögem el­tyühöz van erősítve. A (9) karnak a rugó­val való összekötő pontja a (10) csap kö­zelében van. ellenben a rúgó másik végé­nek a (11, 12) szögemeltyűvel való össze­kötő pontja a (10) csap másik oldalán ezen csaptól nagyobb távolságban fekszik, úgy hogy az emeltyű végei aránylag nagy ki­lengést végeznek, mihelyt az elektromág­nes a fegyverzetet ismert módon mozgásba hozza. A szögemeltyű (11 és 12) karjainak végei a 13—14 peczkeket hordják, melyek a szögemeltyűnek a (10) csap körüli elfor­gásánál a (16) kerék fogaival fölváltva kap­csolódnak, ezt minden löketnél egy fél fog­gal elforgatják és azután rögzítik.

Next

/
Thumbnails
Contents