24113. lajstromszámú szabadalom • Tisztító készülék elgázosított szénhydrogének dolgozó világító készülékek számára

>1 e&jeient lí)()2. évi május lió 2-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2411S. szám. II/d. OSZTÁLY. Tisztítókészűlék elgázosított szénhydrogénekkel dolgozó világító készülékek számára. DR CARLSON SVEN BÖLCSÉSZ STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 15-ike. Jelen találmány oly lámpások és más vi­lágító készülékek lángzójának kényelmes tisztítására szolgáló készülékre vonatkozik, melyekben a fény elgázosított petróleum vagy más szénhydrogén közvetítésével ál­líttatik elő. A mellékelt rajzon ezen készülék az 1—3. ábrában három különböző helyzetben van föltüntetve. A készülék egy (b) karból áll, mely fölső végén egy (k) villaszerű vezetéket, vala­mint egy (h) fejet tart, melybe az (i) tisz­tító tű van megerősítve, A (b) kar alul egy fekvő (x) karral csuklósan van össze­kötve, mely a lámpás vagy a világítóké­szülék egy szilárd része által tartott (f) csap körül a függélyes síkban forgatható. A (bj kar (c) rúgó által vagy más módon az (x) karon ülő (y) kiugráshoz szorítta­tik. Az (x) kar ugyanazon vagy más rúgóra oly módon hat, hogy a (b) kar a tisztító tűvel együtt a lángzó szájnyílásától elhú­zatik és az 1. ábrában vázolt helyzetben tar­tatik. Ha az (x) karon (z)-nél egy zsinórt erősítünk meg és ezen zsinórt meghúzzuk, akkor az (x) kar a 2. ábrában vázolt helyzetbe a lángzó (a) szájnyílása felé forgattatik, melyhez a (k) vezeték oda­ütközik, miáltal a (b) kar továbbforgása megakadályoztatik. A zsinórnak folytató­lagos húzásánál a (b) kar, az (x) kar to­vábbi forgását követve, a (c) rúgó ellenál­lása ellenében sülyed és a 3. ábrában vá­zolt helyzetet veszi föl, mi mellett a tisz­tító tű a szájrész nyílásába hatol. Ha a zsinórt ismét szabadon engedjük, akkor a (b x) karok a (c) rúgó hatása alatt az 1. ábrán föltüntetett eredeti helyzetüket is­mét fölveszik. SZABADALMI IGÉNY. Tisztító készülék elgázosított szénhydrogé­nekkel dolgozó világító készülékek szá­mára, mely egy (b) karból áll, mely fölső végén egy lefelé nyúló (i) tűt vi­sel és alul egy fekvő, a függélyes sík­ban forgatható (x) karral van össze­kötve, mely közönségesen az első (b) kart a lángzó (a) szájrészétől távol tartja, míg az (x) kar lehúzásánál a (b) kar először az (a) szájrész felé vezette­tik, és azután a további lefelé való for­gatásnál lefelé tolatik, mi mellett a tisztító tű a szájrész kiömlési nyílásába hatol. (1 rajzlap melléklettel.) AUUN KÍSZVÉNYTÁRSASÁG UVOMDÁVA 4U DAPKSTKR-

Next

/
Thumbnails
Contents