24098. lajstromszámú szabadalom • Veszélymentes gyorsfőző

iViesjeleiil 1902. évi május hó 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24098. szám. XVIII/a. OSZTÁLY­Veszélymentes gyorsfó'ző. KOLOFON PÁL TIMÁB HÓDMEZŐ-VÁSÁBHELYEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát képező veszély­mentes gyorsfőző czélja az, hogy a készü­lék eldülése alkalmával a láng hirtelen el­aludjék s így, mint a találmány neve is mutatja, minden veszély kikerülhető legyen. A mellékelt rajz 1. ábráján a gyorsfőző függőleges hossz­metszete van bemutatva a 2. ábrának X—X vonala szerint, míg a 2. ábra az 1. ábrának Y—Y szerinti met­szetét tünteti föl fölülnézetben. Az (a) tartány gyapottal van megtöltve a szesz fölvétele czéljából és fölső (d) lapja középen gömbszerű és lyukacsos. Ezen lapra illeszkedik a (b) tengelyre erősített (c) födőlap, a mely a lyukacsos, gömbszerű (d) lapot teljesen befödi. A (b) tengely keresztülmegy az (e) hengeres szekrényen s az alatt (J fogantyúban végződik. A tel­jesen zárt (e) hengeres szekrényben a (b) tengelyre egy (g) kar van erősítve, a me­lyet egy, a kar és a hengeres szekrény között elrendezett (h) rúgó állandóan a szekrény fala felé húz. Az (e) szekrényben megfelelő számú (k) rúd van alkalmazva, a melyek a szekrényből kinyúlnak és össze­érő végeiken egybe vannak kapcsolva. Ezen rudak egyike összeérő végén meg vanhosz­szabbítva és a hosszabbított (1) részén (m) bevágással bír, a mely a (g) kar fölvéte­lére szolgál abban az esetben, a midőn a (c) födőlap a gömbszerű, lyukacsos (d) lapról el van forgatva. Egy (n) rúgó, a mely az (e) szekrény fölső lapjára van erő­sítve, szabad végével a hármas (k) rúd­szerkezetet állandóan fölfelé szorítja. Ezen (,k) rúdszerkezetet egyrészről az (n) rúgó, másrészről az (e) szekrény oldalfala biz­tosítja helyzetében, úgy azonban, hogy az egésznek a függőleges irányban megfelelő játéka legyen. A gyorsfőző az (o) lábakon áll s a me­legítendő anyagot tartalmazó edény fölvé­tele czéljából (p) karokkal bír. Ha már mostan a gyorsfőzőt használni akarjuk, úgy az (f) fogantyút elfordítjuk í egészen addig, a míg az arra erősített kar i a (k) rúd (1) hosszabbításának (m) bevá­j gásába jut (2. ábra pontozott helyzet). ! Ezen művelet alatt a (g) kar a (k) ruda­kat az (n) rúgó ellenében leszorítja, úgy hogy kiálló végeik egy kissé fölfelé for­dulnak. Ezenkívül a (c) födő is elfordul és elfordult helyzetében marad s így a lyu­kacsos, gömbszerű (d) lapon át a szesz meg­gyújtható. Föltéve, hogy a készülék földül, úgy elő­ször is valamelyik (k) rúd kiálló vége üt-

Next

/
Thumbnails
Contents