24096. lajstromszámú szabadalom • Újítás szénkénegező készülékeken

Megjelent lí)1902. évi május lió 3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24096. szám. X./b. OSZTÁLY. Újítás szénkénegező készülékeken. KIBÁLY ALAJOS GYÁBOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát képező újítás a szénkénegező készülékek egy javítására vo­natkozik és lényegében abban áll, hogy a szelepház fölső részében alkalmazott, köny­nyen hozzáférhető szelep tisztításakor a fo­lyadékbevezető csatorna csap segélyével zárható el, úgy hogy a tartányban lévő fo­lyadék el van zárva és a szelepen át le nem csuroghat. Mellékelt rajzon ezen újítással ellátott szelepház függőleges hosszmetszete lát­ható. Szerkezete a következő: (a) szelepházban (b) csap van alkal­mazva, melynek segélyével (c) folyadékve­zető csatorna zárható el. A szelepház fölső részébe csavart (d) födél belső nyílásában (e) tekercsrúgó van vezetve, mely az (f) szelepet üléséhez szorítja. Az ismeretes szénkénegezők szelepei a szelepház alsó részén, vagy oldalán vannak alkalmazva, mely elrendezésnél azon hátrány tapasztal­tatott, hogy a rúgó feszerejének csökken­tése alkalmával a tartányban lévő folya­dék állandóan kicsöpög. A szelepnek ezen elrendezése mellett a rúgót a maró fo­lyadék alig érinti és a szelep önsúlyánál és a rúgó súlyánál fogva is az üléshez szorít­tatik, (b) csapnak elzárása által pedig a szelep könnyen tisztítható és javítható. SZABADALMI IGÉNY. Újítás szénkénegező készülékeken, jelle­mezve az által, hogy a rúgóval lefelé szorított és könnyen hozzáférhető sze­lep a szelepház fölső részében van al­kalmazva, mely szelep által elzárandó csatorna (b) csappal is zárható el, úgy hogy a szelep előtt a folyadék elzára­tik. (1 rajzlap melléklettel.) PAU.A8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMOÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents