24077. lajstromszámú szabadalom • Drótból készülék szétszedhető mosó és szárító álvány fotografiai üveglapok számára

Megjelent lt>02. évi április lió 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24077. szám. IX/f- OSZTÁLY. Drótból készült szétszedhető' mosó- és szárítóállvány fotográfiai üveglapok számára. RICHTER ERNŐ MÉRNÖK BAD-KÖSENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát egy drótból ké­szült szétszedhető állvány képezi, mely fo­tográfiai negativlemezek számára előhívá­suk után elhelyező-, mosó- és szárítóállvá­nyul szolgál. Egy ilyen állvány segélyével, melyben a negatívok előhívásuk és állan­dósításuk után biztosan rögzíthetők, a le­mezek mosása és azután következő szárí­tása azoknak újbóli megérintése nélkül tör­ténhetik. Az állványnak egyes részeire való szétszedése azoknak kevés helyet igénylő lapos csomagolását, illetve sok ily állvány­nak korlátolt helyen való elraktározását teszi lehetővé. A mellékelt rajzon az 1. ábra a drótállvány teljes nézete, a 2. ábra az állvány két hosszoldalát ké­pező (A) keret, mely fölső oldalán kifelé fordított és a lemezek tartására szolgáló kigörbítésekkel van ellátva, a 3. ábra a (B) fenékdarab, mely keske­nyebb oldalain a lemezkengyel fölvételére szolgáló, fölfelé hajló kigörbítésekkel bír, a 4. ábra az állvány homlokoldalain elren­dezett (C) kengyelek egyike, mely (e) szá­rainak végén csavarmenettel van ellátva, az 5. ábra a (D) lemeztartókengyel, mely a lemezek befogadására szolgáló kigörbíté­sekkel és kampóalakban végződő (f) szárak­kal bír. A találmány lényeges jellemvonását a drótállvány különböző részeinek minden forrasztás nélkül való elrendezése és szer­kezete képezi, kombinálva a rugalmas le­meztartókengyellel, mely száraival a fe­nékdarabnak homlokoldali kigörbítését és a homlokoldali kengyel keresztezett rugal­mas drótfogantyúját körülfogja, miáltal az egyes részeknek minden mechanikai eszköz nélkül szilárd egésszé való gyors összeállí­tása válik lehetővé. A homlokoldali kengyelek szárainak vé­geire csavarható anyák csak egy különös biztonságot nyújtó biztosítást képeznek, de nem okvetlenül szükségesek, minthogy a ru­galmas tartókengyel a fenékdarabot alul­ról a hosszoldali keretekhez, a homlokol­dali kengyeleket pedig fölülről a fenék­darabhoz szorítja. Az állvány a következő hat részből van össze téve: A két (A) hosszoldali keret mind a négy sarkán a drótból kiképezett hurkokkal bír, úgy hogy a keretet alkotó drót vége vagy az első hurokhoz erősített áthajlítás útján, vagy pedig egy az első hurkot födő ötö­dik hurokkal van ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents