24050. lajstromszámú szabadalom • Elektromosság által működtetett váltó

Megjelent 1902. évi április lió 2,^-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24050, szám. V/©/a. OSZTÁLY. Elektromosság által működtetett váltó. SPANGLEB H. JÁNOS MÉRNÖK CBAFTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 26-ika. Jelen találmány tárgya elektromosság ál­tal működtetett váltó, illetve szerkezet az utóbbinak beállítására, mely különösen köz­úti vasutak váltóinál alkalmazható előnyösen. Czélja a találmánynak a váltó működte­tésére oly szerkezetet konstruálni, mely kapcsolatban állva a közönséges váltónyelv­vel, az illető jármű vezetője által működésbe hozható s mely biztosítja a váltónyelvnek gyors és akadálytalan mozgásait akár a zárásnak, akár a nyitásnak megfelelően a szerint, a mint az kívánatos, továbbá czéija oly szerkezeti alkatrészek alkalmazása, melyek lehetővé teszik azt, hogy a váltó nyelve mozdulatlanul tartassák azon idő alatt, míg az illető jármű a váltó fölött elhalad, föltéve, hogy a váltónyelv már előzőleg a megfelelő helyzetbe állíttatott be. További czélja a találmánynak a föntebb említett jellemzőkkel bíró oly váltóbeállító szerkezet létesítése, melynél nem szükséges a járműveken külön mechanizmusokat alkal­mazni vagy elrendezni, mi által míg egy­részt a szerkezet lényegesen egyszerűsíttetik, másrészről ugyanebből az alábbiakban rész­letesen előadandó előnyök származnak. Szintén czélja a találmánynak a váltó­nyelv és az ennek működtetésére rendelt mechanizmus között oly rugalmas kapcsolat létrehozása, hogy azon esetben, ha az előbbi­nek működését, illetve mozgását valamely kemény anyagból álló test akadályozná, lehetővé váljék a beállításra rendelt mecha­nizmusnak a váltónyelvtől való független működése, nehogy egyes részek eltörjenek vagy egymással szemben elfoglalt helyes állásuk megváltoztattassék, úgy hogy a váltónyelvnek és a beállításra szolgáló szer­kezetnek ezen rugalmas kapcsolata folytán, ha az előbbinek szabad mozgását eső, ha­vas eső, iszap, sár vagy hasonló idegen anyagok akadályoznák, azért maga a beál­lítására hivatott szerkezet működését ön­állóan bevégezheti, mi mellett természetesen a váltónyelv mozdulatlanul marad. Eddigelé az ezen osztályba tartozó vál­tók működése pillanatnyilag történt s az ez által okozott heves lökések nagyon hátrányosan befolyásolták az ily váltók tökéletes működését. Azonkívül a váltó­nyelv működtetésére rendelt elektromágne­seket a talajban rendesen a sínnyelv köz­vetlen szomszédságában vagy hozzá igen közel helyezték el, úgy hogy ennek kö­vetkeztében, különösen nedves időben, igen gyakran rövid zárás következett be. A különböző alkatrészek új szerkezete és különleges elrendezése folytán a föntebb

Next

/
Thumbnails
Contents