24044. lajstromszámú szabadalom • Újítás szikramentes árammegszakítású transzformátorokon

Megjelent VMVÍ. évi április hó 21 -én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI J|g||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24044. szám. VH/g. OSZTÁLY. Újítás szikramentes árammegszakítású transzformátorokon. GRISSON & C° CZÉG MÉRNÖKI IBODA HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 10-íke. Jelen találmány huzamos üzemre alkal­mas szikramentes áramszakítású transzfor­mátorkészülékekre vonatkozik, melyek tet­szőlegesen nagy feszültségű és áramerős­ségű egyenáramok transzformálására alkal­masak és különösen egy oly készüléket fog­lal magában, melynek segélyével az áram­zárási periodusok szabályozhatók és a sze­kundér áramkörben nagy szikrahosszak lé­tesítése van lehetővé téve. Az új szerkezet lényegében két az áram­megszakítón csúszó keféből áll, melyek egy­mással párhuzamosan vannak kapcsolva és akként vannak egymáshoz képest állítha­tóan elrendezve, hogy azon elősietéshez, illetve elmaradáshoz képest, melyet a kefék­nek egymás közt a megszakítónak egymás­tól elszigetelt lemezeihez vagy kontaktusai­hoz viszonyítva adunk, az áramzárási perio­dusok tartama szabályozható, illetve az áram meggyöngülése vagy megszűnése biz­tosan meggátoltatik, ami csupán egy kefe alkalmazása esetén ezen kefének valame­lyik kontaktusról a szigetelésre vagy for­dítva való átlépése alkalmával előfordulhat, különösen, ha a kefe nagyon keskeny. Egy a transzformátor szekundér áramkörébe kap­csolt alkalmas szerkezetű kondenzátor a transzformátor hatását lényegesen növeli és I a szekundér áramkör elektródái közt rend­j kívül erős kisülések létesítését teszi lehe­tővé, melyek élesen határolt, erősen csattogó és nagy távolságon átugró szikrákban nyil­vánulnak. A találmány a mellékelt rajzon van föl­tüntetve, melyen az 1. ábra a transzformátornak a találmány értelmében berendezett megszakítóját oldal­nézetben mutatja; a 2. ábra a megszakító fölülnézete és a megszakítóhoz kapcsolt transzformátortele­pet mutatja sematikus ábrázolásban ; a 3. ábra az 1. ábrán föltüntetett meg­szakítódob keresztmetszete; a 4. ábra megszakítónak és a megszakító áramszolgáltatókeféinek elállítására szolgáló szerkezetnek egy módosított kiviteli alakja; az 5. ábra a 4. ábra A—B vonala sze­rinti metszete. Az (U) megszakító forgó kollektorként van kiképezve és egy a rajzon föl nem tüntetett külön kis elektromotor tengelyére szerelhető. Az 1—3. ábrán példaképen föl­tüntetett kiviteli alaknál az (U) megszakító két egymástól elszigetelt (a és a') tárcsából áll, melyeknek kerületébe (b) illetve (b') szi­getelések vannak behelyezve, úgy hogy

Next

/
Thumbnails
Contents