24040. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tojás konzerválására

Megjelent lí)<>2. évi április lió 207-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LETRAS 24040. szám. IV/©. OSZTÁLY. Eljárás tojás konzerválására. ENDLER BRUNO MAGÁNZÓ BÉCSBEN. Bejelentésének napja 1901 február hó 4-ike. Elsőbbsége 1899 április i2-től kezdődik. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi tojások konzerválására, mely az eddig isme­retes tojáskonzerváló módszerektől annyiban különbözik előnyösen, hogy a szerinte kon­zervált tojás a friss tojással szemben semmi­féle fizikai, vagy chemiai különbséget nem mutat, illetőleg az eredeti szin, szag és iz tekintetében semmiféle változást nemszenved. Ezen eredményt a szóban forgó eljárás szerint azáltal érjük el, hogy a konzervá­landó tojást egy folyékony keverékbe fek­tetjük, melynek fajsúlya a tojásénak felel meg, míg az említett keverék legtöbb al­katrésze a tojásban (a tojás sárgájában, a tojásfehérjében és a héjban) tartalmazott szervetlen anyagokkal megegyezik, úgy hogy a konzerválókeverékben levő tojás ós ezen keverék között diffuziófolyamatok meg vannak akadályozva és a tojás maga telje­sen friss állapotban tartatik. Minthogy már most a tojás szervetlen anyagokban kálit, nátront, meszet, magné­ziát vasoxydot, foszforsavat, vagy kovasa­vat és klórt sók alakjában tartalmaz, úgy a találmány értelmében legelébb is konyhasó, vagy anyalúgsó vízoldatát készítjük; ezen oldathoz ezután az említett szervetlen anya­gok csekély mennyiségeit, valamint egy kevés timföldet tetszőleges ismert alakban | adunk hozzá és az egészet megfelelő higí-I tás által oly faj súlyra hozzuk, mely a kon­: zerválandó tojás fajsúlyát lehetőleg meg­közelíti. Magától értetődik, hogy ezen faj­| súly, minthogy az a tojások származásához képest változó, minden új tojásszállítmány számára több kísérlettel megállapítandó és az így nyert számok átlaga veendő. A konyhasóoldathoz, valamint a többi szervetlen anyagokhoz hozzáadandó timföld oldatlan marad és azon czéllal bír, hogy az említett oldatba fektetett tojásokra vékony védőréteg alakjában lerakódjék. Ugyanazon czélra szolgálnak az említett szervetlen anyagok összehozása alkalmával a konyha­sóoldatban esetleg kicsapódó vegyületek. Káli, nátron, magnézia, timföld, valamint vasoxyd, foszforsav, vagy kovasav, úgyszin­tén csekély mennyiségű klór tudvalevőleg különféle növényrosthamuban, így különö­sen a tözeghamuban is tartalmaztatik ; ezért az említett keveréket, a nélkül, hogy ezál­tal a találmány lényege változást szenvedne, tözeghamunak konyhasóoldathoz való keve­rése által is állíthatjuk elő. A konzerváló eljárás gyakorlati kivitele czéljából a konzerválandó tojásokat edé­nyekbe, vagy ciszternákba rakjuk, és azután a tojás fajsúlyára hozott említett összetételű

Next

/
Thumbnails
Contents