24036. lajstromszámú szabadalom • Árúsító automata önműködő pénzbeszedéssel

Megjelent 21!M>2. évi április hó 21-én. MAGY. gj KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24036. szára. VII/b. OSZTÁLY. Árusító automata önműködő pénzbeszedéssel. ZEITUNGSAUTOMATEN-GESELLSCHAFT MIT BESCHRÁNKTER HAFTUNG CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentósenek napja 1901 szeptember hó 12-ike. A jelen találmány tárgyát árúsító auto­mata képezi, önműködő pénzbeszedéssel, mely különösen újságok, kártyák és hasonló tárgyak eladására alkalmas. Az újságok itt nem adatnak le egyenlő nagy és alakú cso­magokban, úgy mint az automata szolgál­tatta többi árúk nagy része, hanem az egy és ugyanazon készülékkel leadott árú nagy­sága és alakja gyakran változik. így az új­ságok terjedelme igen változó, a mennyi­ben valamely szám sokszor két vagy még [ több ívből is áll. Ennek következtében a szo- | kásos elárúsítók, melyeknél az elárúsítandó tárgyak oszlopszerűen vannak egymásra rakva, nem alkalmazhatók. A jelen találmány tárgya már most ab­ban áll, hogy az árúkat egy spirális me­netei között rendezzük el, mely egy-egy pénzdarab bedobása után egy bizonyos szög­gel elfordul. A spirális menetei oly távol- | ságban vannak egymástól, hogy a legvas- { tagabb újság sem szorulhat közöttük meg. Mialatt a spirális bizonyos szöggel elfor­dul, az árúk megakadályoztatnak abban, hogy ezen forgásban részt vegyenek, úgy hogy lassanként lefelé sülyednek és az alsó újság a spirális forgatásánál a spirális- ! ból kiesik ós a leadó térbe jut. Az újságok 1 vezetékeit czélszerűen beállíthatjuk. Elő­nyös továbbá egy oly szerkezetnek az el­rendezése, mely megakadályozza azt, hogy a spirális az egyes bedobásoknál a megha­tározott szögnél nagyobb szöggel forduljon el. Lehetségessé kell tenni továbbá azt is, hogy a készülék működtetésénél többféle pénzdarabot alkalmazhassunk. így sokszor az újság reggeli száma drágább az esti számnál, holott kívánatos, hogy ugyanazt a szerkezetet mindkét számnál használhas­suk. Ennek következtében a találmányunk tárgyát képező automata két nyílással bír különböző pénznemek bedobására, melyeket egy tolattyúval fölváltva működésbe hozha­tunk. Két nyílás helyett természetesen töb­bet is alkalmazhatunk. A csatolt rajzokon az 1. ábra az automata fölső részének fö­lülnézete, mely a spirális forgatására szol­gáló szerkezetet láttatja nyugalmi helyze­tében; a 2. ábra ugyanezt láttatja más állásban;a 3. ábra függélyes metszet, melyből a spi­rális elrendezését látjuk; a 4. ábra a fölső rész alulnézete; az 5. ábra metszet a 3. ábrának A—B vo­nala szerint; a

Next

/
Thumbnails
Contents