24034. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fa folytonos gőzölésére és kitisztítására

.Megjelent 11)02. évi április lió 21-én. MAGY. tfffií K1R. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 240B4. szám, X/k OSZTÁLY. Berendezés fa folytonos gőzölésére és kiszárítására. WEISS GYULA HERMANN KEBESKEDŐ LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 29-ike. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy példakép vett foganatosítási alakban van ábrázolva. 1. ábra a 2. ábra A—B vonala szerint vett függélyes hosszmetszetet ábrázol; 2. ábra az 1. ábra C—D vonala szerint vett vízszintes metszetet tünteti föl; 3. ábra pedig a 2. ábra E—F vonala sze­rint vett függélyes keresztmetszet. A berendezés két egymás mögött fekvő (a b) kamrából áll, melyek közül (a) a fa gőzölésére és (b) annak kiszárítására szol­gál. Mindkét kamra hosszirányában két pár­huzamosan haladó (c d) sínpár megy át, mely sínpárokon (e) görgőkocsik tolhatók, (a) kamra (b) kamrától (f) tolóajtók által van elválasztva; a tolóajtók csigák segít­ségével (g) sinekre vannak fölfüggesztve; (a) kamra fölső és alsó részében áttört (h) gőzcsövek vannak elrendezve, melyeknek segítségével ezen kamrát magas feszült­ségű gőzzel lehet megtölteni, (i) ajtók (a) kamrának kifelé való elzárására szolgálnak. (b) kamra oldalfalaiban közvetlenül (f) aj­tók mögött (j) nyílások vannak, melyek (k) csatornák útján (1) exhausztorral állanak kapcsolatban; (b) kamra baloldali vége (m) ajtók által van elzárva, melyek mögött ezen kamra oldalfalaiban (n) nyílások vannak al­kalmazva, melyek (o p) csatornák útján egy a küllevegő belépését megengedő (q) tor­nyocskával állanak kapcsolatban, (p) csa­tornákban, valamint (b) kamra alsó részé­ben (r) fűtőtestek vannak elrendezve, me­lyeknek czélja az (1) exhausztor által a (b) kamrába a (q) tornyocskán és az (o p) csatornákon át szállított küllevegő fölme­legítése. A (k) és (o) csatornáknak a (b) kamrában lévő (j) és (n) torkolatai közelé­ben függélyes (s) falak vannak elrendezve, melyeket a (b) kamra oldalfalaihoz külön­böző szögek alatt lehet állítani, hogy szük­ség szerint a (b) kamrán áthaladó lég­áramot ezen kamra tengelye felé konczen­trálhassuk vagy többé-kevésbbé az egész szélességére eloszthassuk. Az (a b) kamrákon kívül azoknak men­tén a (c d) sínpárokhoz keresztezések, ki­térők és forgókorongok által hozzácsatolt (tj sínpár van elrendezve, melynek segít­ségével e görgőkocsik egymásután (c d) sínpárok mindegyikére hozhatók. A zöld, friss fát a (c d) sínpárokon egymás mel­lett álló görgőkocsikra keresztirányban föl­halmozzuk, úgy hogy két ily görgőkocsi ez által egymással össze van kötve, (i) ajtók nyitása után két görgőkocsit farakomány­nyal együtt (a) kamrába betolunk. Miután

Next

/
Thumbnails
Contents