24030. lajstromszámú szabadalom • Berendezés az áramlás elősegítésére nagy víztérrel bíró gőzkazánoknál

.*!eljelent lí)02. évi április hó 31 -én. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 24030. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Berendezés az áramlás elősegítésére nagy víztérrel bíró gó'zkazánoknál. SEIDL FERENCZ ÉS DEUTSCH GUSZTÁV MÉRNÖKÖK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 6-ika. Jelen találmány tárgya oly, nagy vízterű kazánok számára szolgáló, áramlást előse­gítő berendezésekre vonatkozik, melyeknél a kazán falának legmelegebb része fölött egy bizonyos távolságban a faltól, kiáramló nyílásokkal ellátott bádoglemezek vannak elrendezve. A talámány czélja egyrészt az említett szerkezeteket úgy alakítani, hogy a víz áramlását lehetőleg gyorsítsa, másrészt, hogy a beépítését megkönnyítse és hogy a kazán tisztítása alkalmával ne képezzen akadályt. Az áramlás a találmány szerint az által gyorsítható minden esetben, hogy a kazán tápláló nyílásától azon helyig, a hol a ka­zánban lévő víz lefelé áramlik, egy csövet vezetünk. A beépítés és tisztítás megkönnyítésére azon bádoglemezt vagy falat, melyet láng­csöves kazánoknál a lángcsövek fölött, ezek­kel konczentrikusan, hengeres kazánoknál pedig ugyancsak konczentrikusan, azonban a kazánfal alsó része fölött rendezünk el, vagy egymással csuklósan összekötött hossz­sávokból vagy pedig harántirányú szaka­szokból képezzük, mely utóbbiak mind­egyike a kazán, illetve lángcső falával kon­czentrikus és ezen falakon görgők segélyé­vel elforgatható gyűrűkre van erősítve. A találmány tárgyának több foganatosí­tási alakja a mellékelt rajzon van föltün­tetve, melyeken 1. ábra egy két lángcsővel bíró kazán függélyes hosszmetszete, melynél az áram­lást elősegítő berendezés csuklósan össze­kötött hossz-sávokból áll; 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti metszete; 3. ábra a berendezésnek külső tüzeléssel ellátott közönséges hengeres kazánnál való alkalmazását; 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerinti metszetét; 5. és 6. ábra a berendezésnek két láng­csővel bíró kazánokon való alkalmazását, a lángcsövek körül görgőkön forgó gyű­rűkre erősített bádoglemezekkel tünteti föl; 7. és 8. ábra forgó gyűrűkre erősített bádogfalaknak hengeres kazánokban való alkalmazását mutatja. A mint az 1. és 2. ábrából látható, az (a) lángcsövek fölött bádogköpenyek van­nak elrendezve, melyek a kazán homlok­lemezétől kezdve a lángcsövek hosszának nagy részére kiterjednek. Ezen bádogköpe-

Next

/
Thumbnails
Contents