23962. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolat összehajtogatott dobozok és hasonlók előállítására szolgáló csákozók vágó- és nyomóélei számára

Megjelent 11)03. évi április hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 23962. szám. XII I/d. OSZTÁLY. Kapcsolat összehajtogatott dobozok és hasonlók eló'állítására szolgáló csákozók vágó- és nyomóélei számára. MASCHINENFABBIK BOCKSTBOH & SCHNEIDEB NACHF. ACTIENGESELLSCHAFT CZÉG DBESDEN-HEIDENAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 24-ike Összehajtogatott dobozok és hasonlóknak tégelyes sajtókon való előállítására, mint ismeretes, oly csákozó mintákat használ­nak, melyek különböző záró- és töltőanyag alkalmazása mellett egyes vágó- és nyomó­vagy hajlítóélekből a megfelelő alakra van­nak összeállítva. A vágó- és nyomóélek összeállítását eddigelé egyebek között oly módon is eszközölték, hogy az egyes lemez­részeket közlemezek beiktatása mellett csa­polás által összekapcsolták. Ezen összekö­tési mód azonban azon hátránnyal bír, hogy az egyes lemezrészek egymáshoz képest könnyen elfordulnak, mivel az összekötő csapok körkeresztmetszettel bírnak és en­nek folytán a rajtuk fekvő ellenrészeknek az élek pontos irányában való fölfekvését nem biztosítják. Ezen csapokat azonban azért nem lehet szögletesre készíteni, mivel egyrészt az előállítás költséges és nehéz és másrészt a kivitelnek igen pontosnak kell lennie, ha a csákozóval gazdaságos mun­kát akarunk végezni. Az említett hátrányokat az által mellőz­zük, hogy a jelen találmány értelmében be­vágásokkal és középmagokkal ellátott kis kapcsolótuskókat készítünk és alkalmazunk, melyekre a vágó- vagy nyomóélek fölfek­szenek, a mennyiben utóbbiak a végükön a magokat körülvevő kivágásokkal vannak ellátva (villaalakúak). Ily módon minden­nemű töltőanyag mellőzésével a kivánt min­tát gyorsan összeállíthatjuk, a nélkül, hogy az egymással összekötött részek elfordul­hatnának, míg másrészt az egyes éllemezek előállítása igen egyszerű, mint az a kö­vetkezőkben részletesen le van írva. A mellékelt rajzokon a találmány tárgya van föltüntetve, és pedig az 1. ábra egy nyomó- és vágóélekből ösz­szeállított kész csákozóminta alaprajzát mutatja; a 2. ábra egy nyomóéi homloknézetét és ol­dalnézetét, a 3. ábra egy vágóéi homloknézetét és ol­dalnézetét tünteti föl; a 4. ábra egy kapcsolótuskó oldalnézetét; az 5. ábra annak fölülnézetét ábrázolja; a 6. ábra egy sarokkötés oldalnézetét és a 7. ábra annak fölülnézetét mutatja. Mint az 1. ábrából látható, az egyes (a) vágóélek és (b) nyomóélek összekötésére koczkaalakú (c) aczéltuskók szolgálnak. Az összekötendő részek egy (d) keretbe van-

Next

/
Thumbnails
Contents