23956. lajstromszámú szabadalom • Gőzfúvó szerkezet injektorokhoz

Megjeleni 1902. évi április lió 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. III VATA L szabadalmi leiras 23956. szám. V/e/2. OSZTÁLY­Gó'zfúvószerkezet injektorokhoz. ALEX. FRIEDMANN CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 11-ike. Az oly injektorok, melyeknek két, egy­mást körülfogó fuvókaszájuk van (minők a restarting-injektorok, a Friedmann-rendsze­rűek, Sellers-félék) az a hátrányuk, hogy a két gőzfúvószáj, melyek között a meleg gőzök áthaladnak, azon a helyen, hol a belső fúvószáj az ezt körülfogó külső fúvó­szájat leginkább megközelíti, a gőz hatása alatt gyorsan avul, a mennyiben a két fúvószáj között lévő gyűrűalakú tér a fúvó­szájak anyagának elroncsolódása következ­tében alakját csakhamar megváltoztatja, mi az injektor hatásfokára káros befolyást gyakorol. Ily injektornak egy kiviteli alakja példa­képen a csatolt rajz 1. ábráján hosszmet­szetben látható. Ezen a rajzon (a) a központi fúvószáj és (b) a külső fúvószáj, a kettő egymásba van csavarva és az injektor gőzfúvószerke­zetét képezi. A két fúvószáj között kelet­kező gyűrűalakú tér a szokásos módon, kis (c) furatok útján közlekedik a központi fúvószájjal. A 2. ábra ily gőzfúvószerkezetnek némi­leg módosított kiviteli alakját tünteti föl, az egye lüli különbség az 1. ábrán látható gőzfúvószerkezettel szemben csak az, hogy a fúvószájak némileg eltérően vannak ala­kítva. A találmány szerint a föntebb jelzett hátrányok elkerülése czéljából a fúvószája­kat a 3. és 4. ábrán látható módon képez­zük ki. Az (al bl) fúvószájak a tulajdonképeni fúvószáj tartótól különálló darabokat ké­peznek. Maga a fúvószájtartó egy öntvény­darab, legelőnyösebben vörösréz-öntvény, mely lényegében véve a külső (b2) gyűrű­ből és az evvel a (d) bordák útján össze­kötött belső (a2) gyűrűből áll. Ebbe a két gyűrűbe van a két, nikkelből készült (al bl) fúvószáj becsavarva, a bordák között lévő (cl) csatornákon a gőzsugár a fúvó­szájak között lévő gyűrűs térbe juthat. Minthogy a tiszta nikkelből öntött tár­gyak rendesen lyukacsosak és a fúvószája­kat csak nikkelrúdból, esztergályozás által lehet előállítani, az egész fúvószerkezetnek tiszta nikkelből való előállítása igen nehéz és költséges. Annak következtében, hogy a legnagyobb avulásnak alávetett fúvószája­kat a fúvószájtartókból különálló darabok alakjában készítjük ezeket nikkelből, arány­lag egyszerű és olcsó módon állíthatjuk elő. Minthogy — mint azt már megjegyez-

Next

/
Thumbnails
Contents