23927. lajstromszámú szabadalom • Újítások önműködő kapcsolással ellátott vasúti járműveken

Megjelent 1902. évi április Iió 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leiras 23927. szám. V/b. OSZTÁLY Újítások önműködő kapcsolással ellátott vasúti járműveken. HUMAYER BÉLA MAGÁNZÓ, MINT MABSÜFALYI MABSÓVSZKY IMRE KIR. FŐMÉRNÖK JOGUTÓDJA BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát képező újítá­sok az önműködő kapcsolásoknak európai vasútakon való alkalmazhatóságát teszik le­hetővé. Az Amerikában immár elfogadott, egyszersmind ütközőül szolgáló önműködő kapcsolásoknak az európai vasútakon való alkalmazását főleg két körülmény akadá­lyozta meg. Az egyik az, hogy tekintettel arra, miszerint nálunk a vonatok nagyobb számú járműből vannak összetéve, az Ame­rikában divó, a járművekkel szinte mereven, vagyis csak az ütközőrúgók közbeigtatásá­val összekötött kapcsolások alkalmazása ese­tén a mozdony vonóereje arra lenne képe­sítendő, hogy a hosszú járműsornak tehe­tetlenségét, valamint az egyéb ellenállásokat legyőzze. Minthogy ez azonban a lehetőség határain kívül van, úgy az európai vas­útaknak is a gyakran járó, rövid, alig néhány járműből álló vonatok üzemére kellene be­rendezkedniük, a mi azonban különféle okok­ból nehézségekbe ütközik. Abból indulva ki, hogy a hosszú vona­toknak elindítása épen az által tétetik lehe­tővé, hogy a mozdony vonóereje előbb a hozzá legközelebb álló, lazán lefüggő csa­varkapcsoknak meghúzására, csak azután az ezen meghúzott csavarkapocs segélyével hozzákötött járműnek mozgásba hozatalára, azután a másodsorban következő csava,r­kapocs megfeszítésére és megint csak egy jármű mozgásbahozatalára s*b., szóval a járműveknek egyenkinti fölfüzésére hasz­náltatik föl, a jelen találmány szerint a föntebb említett hátrányt azáltal küszöböl­jük ki, hogy az önműködő kapcsolásnak alkalmazása esetén is a vonószerkezetbe bizonyos tetszés szerint és a beigtatott rú­gok adott deformátiójától függetlenül meg­választható holt játékot igtatunk be, úgy hogy ezáltal lehetővé tesszük azt, hogy az elindításkor előbb a vonószerkezet egy része mozdíttatik el az alvázhoz képest és csak midőn az elmozdításra megszabott határ el van érve, viszi magával a vonószerkezet a jármű alvázát. Ezen berendezésnek legegyszerűbbnek látszó foganatosítási alakja lényegében abban áll, hogy a kapcsolótaggal mereven, vagy mozgathatóan összekötött vonórúdon isme­retes módon alkalmazott, rendesen csavar­anya, vagy ék gyanánt foganatosított me­nesztő és annak ütközéke között bizonyos tetszés szerint és az ütközőrúgók deforma-

Next

/
Thumbnails
Contents