23914. lajstromszámú szabadalom • Eljárás húskivonathoz hasonló tejkivonat előállítására

Megjelent 19()'á. évi április l»ó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 23914. szám. I V/e. OSZTÁLY. Eljárás húskivonathoz hasonló tejkivonat eló'állítására. Dn EBERHARD OTTÓ VEGYÉSZ LUDWIGSLUSTBAN ÉS MIERISCH ERNŐ OTTÓ KERESKEDŐ DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 5-ike Ezen találmány tárgya eljárás húskivo­nathoz hasonló tejkivonat előállítására, mely­lyel egyszersmind a tejnek jobb kihasználá­sát is elérjük, a mennyiben eddig a zsírtól, kazeintől és albumintól megfosztott savót csak tejczukor előállítására használták föl, míg a czukortalanított savó csaknem telje­sen értéktelen hulladéknak tekintendő. Jelen eljárás, melylyel a savóból a hús­kivonatiioz hasonló ízű tejkivonat állítható elő, azáltal van jellemezve, hogy a'savónak tejczukorra való földolgozásánál állandóan gondoskodunk a konczentrált savó jó steri­lizálásáról. Ebből a czélból olyan konzerváló szereket használunk, melyek önmaguktól elpárolognak vagy melyek a savóból könnyen eltávolíthatók, hogy a kivonatban idegen anyagok ne maradjanak. Az erre a czélra használható konzerváló szerek közül legalkalmasabb a formaldehyd, illetve förmalin (a formaldehyd oldata). Ilyen konzerváló anyagok hozzáadása he­lyett az ismételt paszterizálás is alkalmaz­ható. Ha a savót kellőképen sterilen tartjuk, akkor a czukortól lehetőleg megfosztott savó az esetleg hozzáadott konzerváló szer eltá­volítása után lényegileg a tej kivonatanya­gainak és sóinak oldata. Minthogy a tejex­traktanyagokkal és tejsókkal, mint az tízio­logiai alapon megmagyarázható és tudomá­nyosan meg van állapítva, a kivonatanya­gokat és sókat változatlan alakban kapjuk meg a kazein és albumin bomlási termékei nélkül, melyek máskülönben a baktériumok befolyása folytán a savóban könnyen kép­ződnek, ennélfogva a bepárologtatásnál visszamaradó kivonat szag és íz tekinteté­ben hasonlít a húskivonathoz. A fentebbi alapelvek szerint az eljárás a húskivonathoz hasonló tejkivonat előállí­tására egy példával megmagyarázva a kö­vetkező : A friss, czentrifugálás útján szokott mó­don lehetőleg zsírmentesített sovány tejből oltóval vagy tejsavval vagy sósavval vagy más savakkal való megsavanyítás útján a kazeint kicsapjuk és a folyadéktól szűrő­zacskó, sajtó vagy másféle segítségével el­választjuk. Valamely alkali- vagy alkalikus só hozzáadásával az így kapott savót igen gyönge savanyú reakczióig neutralizáljuk és azonnal vakuumban 30—32° B-ra (melegen mérve) párologtatjuk be. A konczentrált folyadékhoz Vio—1 U°loo formaiint adunk és kristályosító szekrényekbe tesszük, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents