23902. lajstromszámú szabadalom • Újítások járműveken

Meg-jelent 1002. évi április hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28902. zám. XX/a/2. OSZTÁLY. Újítások járműveken. YEAKLEY MELVIN ALBERT FÖLTALÁLÓ KAMMSBAN (É. A. E. Á. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 16-iká. Jelen találmány tárgya általában véve kerekeken járó járműveken eszközölt újítá­sokra vonatkozik. A mellékelt rajzlapokon az 1. ábra egy a találmánybeli újításokkal fölszerelt jár­műnek részben hosszanti metszete, részben oldal-nézete, hol a járműnek hátsó szakasza el van hagyva, a 2. ábra a jármű mellső és közép szaka­szának fölülnézete, hol a hátsó rész szin­tén el van hagyva, a 3. ábra a jármű mozgatására rendelt fogaskerék-rendszernek, valamint a jármű kormányzására szolgáló szerkezetnek fölül­nézete, hol egyes részek vízszintes metszet­ben vannak föltüntetve, a szerkezetek töké­letes föltüntetése végett, a 4. ábra a kocsi mellső szakaszának a 2 ábra A—A síkja szerint vett részleges merő­leges keresztmetszete, a mellső tengelyen -elrendezett hajtószerkezet föltüntetésével, az 5. ábra a 4. ábrán föltüntetett ágyazás­nak nagyobb léptékben rajzolt függélyes metszete, míg a 6. ábra szintén merőleges metszetben az 5. ábrán látható szerkezetnek egy módosítását mutatja, a 7. ábra a mótor oldalnézete, a hozzá kap­csolt szivattyúnak hosszmetszetben való föl­tüntetése mellett, a 7a. ábra a szivattyú hengerének hossz­metszete, a dugattyú oldalnézetével, a 8. ábra részleges metszetben a kocsi-váz függesztésének és ágyazásának egy módo­sítását szemlélteti, hol a dugattyú szilárd kapcsolatban áll a tengely-csappal és a ke­rék külső oldalán foglal helyet, a 9. ábrán a 8. ábrához nagyjában hasonló módosítás szemlélhető, azonban itt a ten­gely-csap a hengerrel áll szilárd kapcso­latban és az utóbbi szintén a kerék külső oldalán foglal helyet, a 10. ábrán oldalnézetben s részleges met­szetben, míg a 11. ábrán fölülnézetben ismét egy további módosítás van bemutatva, a hol a kerék a függesztő szerkezet külső olda­lán van elrendezve és a tengelycsap-hüvely áll a függesztési hengerrel szilárd kapcso­latban, a 12. ábra a 10. és 11. ábrákon látható pneumatikus függesztési hengernek nagyobb léptékben szerkesztett hosszmetszete, rész­letrajz gyanánt, a 13. ábra egy kiegyenlítő keréknek hossz­metszete egy kiviteli alakjában, mely bizo­nyos esetekben a rövid (d) tengelycsapon alkalmazható, míg végül a 14. ábra diag­rammatikus fölülnézet, a kormány-szerkezet­nek azon alkalommal való föltüntetése vé-

Next

/
Thumbnails
Contents