23868. lajstromszámú szabadalom • Automobil kocsi

Megjelent 1902. évi márczius hó 29!)-ón. MAGY. KIR. SZABADALMI III VATAL SZABADALMI LEIRAS 23868. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Automobil-kocsi. KIRBY FRANCES EMILY MAGANZÓNÓ LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 21-ike. A jelen találmány automobil-kocaik alak­ján eszközölt újításokra vonatkozik, melyek­nek segélyével a kocsibau ülők a por ellen lehetőleg megvédetnek és egyszers­mind az előttük lévő útdarabot is jól átte­kinthetik. E mellett a gépész teljesen el van különítve és a gép mellett egy elzárt kamrában ül. A mellékelt rajzon egy a jelen találmány szerint szerkesztett automobil-kocsi van be­mutatva. A lehetőleg könnyű szerkezetű és tetsző­leges alakú (A) kocsiszekrényt egy vas­keret tartja, mely alatt a gépész számára szolgáló (B) kamra van elrendezve. E kamra három (C) ablakkal van ellátva, melyek közül kettő oldalt, a harmadik pedig hátul van elrendezve. A kamra azonkívül egy (D) ajtóval van ellátva, mely két (D') és (D") részből áll. Az alsó (D1 ) rész oly magas­ságú, hogy fölső széle a gépész jobb karja számára kényelmes témasztékúl szolgál­hasson. A fölső (D") részt egy üvegablak képezi; mindkét rész kifelé nyílik. A kocsiban azon­kívül egy a kocsiülésekhez vezető könnyű (E) lépcső van elrendezve, melynek fokai linóleummal vannak födve és melyen fönnt még egy kis fölcsapható ülés lehet elren­dezve. A fémből készült részek nickelezve vannak. A selyemből vagy egyéb alkalmas anyagból készült (H) zsinór korlát gyanánt szolgál. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Automobil-kocsiknál a kocsiszekrénynek az út színe fölött olyan magasságban való elrendezése, hogy a kocsiban ülők az út pora ellen lehetőleg megvédesse­nek, és egyszersmind a kocsit kormányzó egyén az előtte fekvő útdarabot szaba­don áttekintheti. 2. Az 1. pontban igényelt automobil-kocsik­nál az (A) kocsiszekrénynek, egy a moz­gató gépet magába foglaló és egyszer­smind a gépész számára tartózkodási he­lyül szolgáló (B) kamra fölött való el­rendezése, mi mellett a kocsiülések egy könnyű (E) lépcső segélyével vannak hozzáférhetővé téve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉ8ZVÉNVTÁH8A8Á0 ^YWOAJA BUOAPE8TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents