23805. lajstromszámú szabadalom • Fényérzékeny lemezek könyvnyomtatáshoz

Aíegjelent Í9Ö£. évi márcziiis lió 21-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28805- szám. IX/©- OSZTÁLY. Fényérzékeny lemezek könyvnyomtatáshoz. HENRIOT SÁNDORNÉ SZÜL. CLAVON LUJZA MAGÁNZÓNŐ REIMSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 10-ike. A találmány tárgyát fényérzékeny leme­zek képezik, melyek a könyvnyomtatás czél­jaira használhatók, továbbá eljárás eme le­mezek előállítására. A lemezek üveglemezek, melyeket egy különleges emulsio von be és melyek, ha azokat az üveg- vagy film-negativ alatt meg­világítjuk, reliefet szolgáltatnak és nyomda­festékkel befestékelve papíron vagy szöve­ten levonatot létesítenek. Eddig nem sikerült oly emuisió előállítása, mely a negativ alatt megvilágítva gyorsan ad oly reliefet, mely elég éles ahhoz, hogy közvetlenül szolgáltasson levonatokat. Az eddigi eljárásoknál szükséges volt, hogy a használt gelatin - lemezeket közvet­lenül a fölhasználás előtt tegyük fényérzé­kenyekké, míg az új lemezeket negativ alatt lehet megvilágítani, az emuisió pedig olyan, hogy annak minősége utólag meg nem ro­molhatik. Ezt az eredményt azáltal érjük el, hogy az emuisióhoz valamely fém bromidját, leg­előnyösebben kéneső-bromidot adunk, mely bromkálium és kéneső-nitrát cserebomlásá­ból származik. Az emuisió lényeges alkatrészei gelatin, kéneső-bromid és kálium-biehromát. Először is egy oldatot állítunk elő, mely 1 liter vízben 80 g. gelatint (2 /j rész kemény és VB rész lágy gelatint) tartalmaz. Ha a gelatin teljesen föloldódott, akkor ahhoz egy tojás fehérjét adjuk és a keveréket ötnegyed óráig főzzük. Az oldatot azután többször megszűrjük és megolvasztjuk. A fémbromid, nevezetesen a kénesőbromid előállítása a következő módon történik: 40°-os vízfürdőben 500 g. gelatinoldatban 40 g. bromkálit folytonos kavarás közben oldunk. Másrészt ugyancsak mintegy 40°-os víz­fürdőben körülbelül 600 g. gelatint és 50 g. kristályos kénesőnitrátot ugyancsak kava­rás közben oldunk és ugyanezen hőfok mel­lett a második oldatot élénk kavarás köz­ben az elsőbe folyatjuk. Ezután csöppenként salétromsavat adunk addig az oldatba, míg a keverék tejfehérré nem vált és a kénesőbromid savanyú reak­cziót nem mutat. A tömeget ezután leöntjük és megszűrjük és aztán szabad levegőn világosságban egész a megalvadásig lehűtjük. Mikor a tömeg megmerevedett, azt kis részekre fölaprózzuk, ezeket folyó vízben két óráig mossuk, hogy a salétromot eltávo-

Next

/
Thumbnails
Contents