23771. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet megmunkálandó lapoknak különösen üveglapoknak befogására

Megjelent Í9<>2. évi máfezius hó 18-án. MAGY. g||f KIR SZABADALMI |ö||[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23771. szám. XVII/e. OSZTÁLY Szerkezet megmunkálandó lapoknak, különösen üveglapoknak befogására. THE GRACECHURCH SYNDICATE LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 12-iLe. A jelen találmány tárgyát szerkezet ké- | pezi megmunkálandó lapoknak, különösen | üveglapoknak befogására, mely szerkezet- i nek czélja, hogy a megmunkálandó lapot | a csiszolás, fényesítés és egyéb kikészítési műveletek közben szilárdan megfogja. A találmány tárgya a mellékelt rajzban ' egy foganatosítási alakjában van bemu- j tatva. Az 1. ábra a szerkezet harántmetszete; a 2. ábra fölülnézete. Az (a) lap megmunkálandó fölületével a teljesen sima és sík (b) asztallapra helyez­tetik, melyre az (f) keretet fektetjük ak- i ként, hogy az az (a) lapot körülfogja; a [ megmunkálandó lapra ezután a gummiból ! vagy más ruganyos anyagból készült és az (f) keretbe illő áttört (e) lapot helyezzük ! rá, mely a megmunkálandó lap egyenet­lenségeihez hozzásimul; végre ezen gummi­lapra a szintén áttörésekkel ellátott (c) rácsot fektetjük, melynek oldalai simítva vannak és egymással pontosan párhuzamo­sak; a rács és gummilap áttöréseit már most ömlesztett ragasztó anyaggal, pél­dául oly keverékkel öntjük ki, mely főleg viaszból és szurokból vagy hasonló anyag­ból áll. Ezen anyag a megmunkálandó lap fölü­letén megszáradván, azt szorosan összeköti a ráccsal, minek megtörténtével a rácsot akként fordítjuk meg, hogy a lapnak meg­munkálandó fölülete fölül kerüljön. Megmunkálás után a lapra meleg vizet öntünk, hogy az ahhoz tapadó keverék meg­lágyuljon, illetőleg részben megolvadjon, úgy hogy a már megmunkált lapot a (c) rácstól elkülöníthessük. SZABADALMI IGÉNY. Szerkezet megmunkálandó lapoknak, külö­nösen üveglapoknak befogására, jelle­mezve egy (f) keretben a befogandó (a) lapra fektetendő ruganyos anyagból ké­szült áttört (e) lap és egy erre helye­zendő és ennek áttöréseivel egybevágó áttörésekkel ellátott (c) rács által, mely részeket a befogandó lappal az áttöré­sekbe ömlesztett állapotban beöntött ra­gasztó keverék segélyével kötjük össze. (1 rajzlap melléklettől.) T-Al U6 KÉ8ZVÍNY1 ARSARÁv. NYOMDÁJA n 11 O^J-taTE

Next

/
Thumbnails
Contents