23763. lajstromszámú szabadalom • Füstemésztő

Megjelent 1902. évi márezins lió 207-én. MAGY.JSg| KIR. SZABADALMI ||jp HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 23763. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Füstemésztő. BOY EB JÓZSEF MÉRNÖK ÉS A CS. K. OSZTRÁK ÁLLAMVASUTAK GÉPÉSZETI FŐBIZTOSA GBÁCZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 17-ike. Jelen találmány tárgya egy füstemésztő kazántüzelések számára, mely az eddig ha­szontalanul elvonuló és a kéményen elil­lanó desztilláczió-termékeket a tüzelőtéren belül elégeti és nemcsak füstmentes tüze­lést, hanem a tüzelőanyag jobb kihaszná­lását teszi lehetővé. Ezen füstemésztőt lényegében az jel­lemzi, hogy egy a tüzelőtérbe beépített üreges boltozatból tiszta előmelegített le­vegőnyomás alatt a tüzelőtéren átvonuló tűzgázokon keresztül vezettetik, mely le­vegő ez által a tűzgázokban tartalmazott, el nem égett desztillácziótermékek teljes elégetését idézi elő. Ezen tökéletes elégés közvetlenül a rostély fölött megy végbe és ez utóbbiból fölemelkedő láng a reá ható meleg légáram által hátrafelé és föl­felé hajtatik, úgy hogy a tüzelőtér hátsó és fölső határfalain is kénytelen elvonulni, mielőtt a tűzcsatornákba jutna. A mellékelt rajz ezen füstemésztőt példa­képen egy mozdonykazánra alkalmazva mu­tatja. Az 1. és 2. ábra a kazánon át vezetett függélyes és vízszintes hosszmetszetet mu­tatják, míg a 3. és 4. ábra a. tüzelőtér, illetve füst­szekrény keresztmetszete; az 5., 6., 7. és 8. ábrákban a légbefuvató-és az előmelegítő készülék részletei van­nak föltüntetve. Az (a) tüzelőtérbe egy tűzálló anyagból álló üreges (b) boltozat nyúlik, melybe egy (c) csővezetéken át tiszta levegőt vezetünk be; a levegő' a boltozat üregében elrende­zett (d) harántfalak által képezett zeg-zú­gos, tehát igen hosszú úton kényszeríttetik átmenni, mielőtt a boltozat homlokfölüle­tén alkalmazott (f) kiáramló nyílásokba jutna, miáltal a bevezetendő levegő a tü­zelőtérbe való kiáramlásánál ez utóbbiban uralkodó hőmérséklettel bír. A boltozat üregébe ezenkívül egy exhaus­tor van beépítve, mely egy az (f) nyílá­sokba benyúló számos (g) fúvókával ellá­tott (h) harántcsőből áll és (i) csővezeték útján száraz kazángőzzel tápláltatik. Az ex­haustor a boltívüregben magas hőmérsék­letre hevített levegőt finoman szétosztott «fátyol» alakjában nagy erővel és sebesség­gel a tüzelőtérbe hajtja. Hogy ezen levegő a boltívüregbe való belépése előtt előmelegíttessék, a (c) cső-

Next

/
Thumbnails
Contents