23750. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági ajtózár

Megjelent Í!K)3. évi márcziüs lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2B750. szám. V/b OSZTÁLY. Biztonsági ajtózár. BRAUN RUDOLF GYÁRIGAZGATÓ SPITAL AM SEMMERINGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 8-ika. A találmány tárgyát főleg vasúti teher­kocsik ajtainál, de ezenkívül más ajtóknál is alkalmazható zár képezi, mely a záró­emelőt, mikor ezt egyszerűen beakasztjuk, oly módon reteszeli el, hogy a nyitás a jelzett zárral kapcsolatban lévő biztonsági zárnak kulcs segélyével történő nyitása ál­tal végezhető. A csatolt rajz 1. ábrája a zár metszete, melyen a záró­emelő be van akasztva, 2. ábrája pedig a zár hátulnézete (a b) födőlemez eltávolítása után). A zár egy a (b) födéllel elzárt (a) zár­szekrényben forgathatóan ágyazott és su­gárirányú (d) zárófölülettel bíró hengeres (c) zárókorongból áll, melybe a zár zárt állapotában az (f) rúgó az (e) zárókilincset nyomja be. Az (e). zárókilinccsel egy da­rabból készült, az (m) csap körül forgat­ható és két (k kl) rekesztő hatása alatt álló (h) retesz egy (g) csapot visel, mely a rekesztők (j jl) hasítékai fölött lévő be­vágásokban foglal helyet. Ha a (k kl) re­kesztőket valamely, az (1) kulcslyukon át bedugható kulcsnak, a rekesztők alsó élé­nek megfelelően alakított szakála annyira fölemeli, hogy a (g) csap a (j jl) hasíté­kokba léphet, a (h) reteszt a kulcs sza­kálának egy toldata annyira eltolhatja, hogy a retesszel összekapcsolt (e) kilincs a (c) korong (d) kivágásából kilép. Ekkor a (c) koronggal oldhatlanul összekötött záró emelőt forgatni lehet és azt a kocsi­falon alkalmazott horogból kiemelhetjük, hogy az ajtó nyitása lehetségessé váljék. Ha az emelőt ismét a megrajzolt állásba forgatjuk vissza, az (e) kilincs az (f) rúgó nyomása alatt a (d) kivágásba lép, ez alatt a (h) retesz (g) csapja a rekesztők (j jl) hasítékaiban mindaddig tolódnak el, míg a hasít-ékok fölött lévő bevágások elé nem kerülnek, mikor a csap eme kivágásokba a rekesztőket lefelé nyomó (i il) rugók ha­tása alatt belépnek. Ha tehát a kulcs az ajtó nyitására jo­gosított közegek őrizetére van bizva, ak­kor az ajtót a záró emelő beakasztásával bárki elzárhatja és elreteszelheti, de a zárt ajtót csupán csak az arra jogosult nyit­hatja ki. A zárt a Chubb-zárak módjára jelzővel vagy más hasonló szerkezettel szerelhet­jük föl, de ép úgy alkalmazhatunk más biz­tonsági zárakat is, melyek retesze az (e) kilinccsel van összekötve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Biztonsági ajtózár főleg vasúti teher­kocsik ajtaihoz, jellemezve a szokásos

Next

/
Thumbnails
Contents