23732. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagyrészben emészthető takarmánynak szalmából, mindenféle durva takarmányból, rőzséből, fából és fahulladékból való előállítására

Megjelent l í>Oí5. évi márczius hó 11-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI jggl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23782. szám. I V/e. OSZTÁLY. Eljárás nagyrészben emészthető takarmánynak szalmából, mindenféle durva takar­mányból rőzséből és fahulladékból való előállítására. DH LEHMANN FERENCZ EGYETEMI TANÁR GÖTTINGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 8-ika. A mezőgazdaság szalm pelyva stb. alak­jában, az erdőgazdasság pedig rőzse és fa­hulladék alakjában nagy mennyiségben ter­mel oly tápanyagokat, melyek mezőgazda­sági haszonállatok táplálására nem használ­hatók föl elegendőképen, a mennyiben azok emészthető anyagokon kívül nagy mennyi­ségű emészthetlen anyagokat is tartalmaznak. Egy oly eljárás tehát, mely ezen anyagok emészthetőségét növeli, tekintélyes forráso­kat nyit a haszonállatok olcsó táplálására, melyek közül a kérődzők jönnek első sor­ban tekintetbe. Erre vonatkozólag más számos kísérletek történtek : Wendenburg (32329. és 39428. sz. német szabadalom) fűrészport, Ramann (55283. sz. német szabadalom) rőzsét akart takarmánnyá átalakítani, mely kísérletek­nek azonban egyike sem vezetett sikerre. Ezen eljárások a takarmányt legföljebb va­lamivel izletesebbé tették, de a dolog lénye­gét nem találták el. A fűevő állatok, különösen a kérődzők az oldható, illetve erjeszthető tápanyagokon kívül a ezellulózt is hasznosítani képesek, de képtelenek azon anyagcsoportot föloldani, mely a fában van összefoglalva és mely | czellulózból, pentosanokból és ligminsavak- 1 ból (vagy ezek alapanyagából) áll. Továbbá a magukban véve emészthető anyagok egy része is a faanyaggal való benső kevertsé­gük folytán a bélcsatorna agentiái előtt hozzáférhetetlenné válik. A szalmának, rő­zsének és fának könnyebben emészthetővé tételére vonatkozó minden kísérlet tehát a fa­anyagnak alkotó részeire való szétbontására kell hogy irányuljon. Ezen szétbontás maróalkáliáknak vizes oldatában való főzés által (közönséges, vagy még jobban nagyobb nyomás alatt) hason­lóképen kénessavval való kezelés által vá­lik lehetővé, tehát azon módszerek szerint, melyek a papírgyártásnál a növényi rostok szabaddá tételére régóta használatban vannak. Ezen alapgondolatból van azon eljárás le­vezetve, mely könnyen emészthető takar­mánynak az elfásult növényi anyag föltá­rása mellett való előállítására vonatkozik és mely állatokon való kísérletezés útján foko­zatosan megvizsgáltatott. Legelébb is megállapíttatott, hogy maró­nátronnal való főzés által a szalma tényleg könuyebben emészthetővé tehető. Zabszalma, melynek emészthetőségi tényezője a nyers­rost számára 42-0»/o, a nitrogénmentes kivo-

Next

/
Thumbnails
Contents