23730. lajstromszámú szabadalom • Újítás ellenőrző pénztárakon

Megjelent 1902. évi márczins hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 23730. szám. VII/o. OSZTÁLY. Újítás ellenőrző pénztárakon. GERDES ADOLF FRIGYES MECHANIKUS BERLINBEN ÉS DR GUTHMANN FRIGYES MAGÁNZÓ FBIEDENAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 9-ike. Jelen találmány oly ellenőrző pénztárakra vonatkozik, melyek billentyűk lenyomása által tovaiktathatók és egy összeadóműnek oly módon való kiképzéséből áll, hogy két egymás mellett fekvő számolókerék mindig ellenkező értelmű hajtást nyer, úgy hogy ezen kerekek ellenkező irányban forognak. Ez által az van elérve, hogy egymás mel­lett fekvő billentyűsorok két-két billentyű­jének egyidejű lenyomása alkalmával a két szomszédos számolókeréknek csak egyike, például az egyes kerék forgattatik, míg a tizes kerék csak tengelyének a záró-állásba való visszacsappanása alkalmával iktattatik tova. Az egyes kerék tehát forgását első sorban elvégezhette és eközben a tizes ke­rékre általában átadhatta, mielőtt ezen ke­rék maga elfordíttatott volna. Világos, hogy ezen berendezés a számlálómű helytelen összeadását biztosan meggátolja. Oly czélból, hogy ezen működési mód a mutatóműnél és a checknyomtatónál is elér­hető legyen, a billentyű sorok egyikének le­nyomása által forgatott tengelyek mind­egyikén egy-egy, a hozzátartozó mutató­henger és a megfelelő betűkerék beállítá­sára szolgáló emeltyűkar van elrendezve. Ily módon egy billentyűnek egyszerű le­nyomása által a számolómű is tovaiktattatik és egyszersmind a mutatómű, valamint a betűkerék is helyesen beállíttatik. A találmány a mellékelt rajzon van föl­tüntetve. melyen: az 1. ábra az ellenőrző pénztár hossz­metszete ; a 2. ábra az összeadómű egy részének előlnezete; a 3. ábra egy lenyomott billentyűt mu­tat, az első ábra A—B vonala szerinti met­szetben ; a 4. ábra a mutatóhenger és a betűkerék iktatószerkezetét tünteti föl az első ábra C—D vonala szerinti metszetben; az 5. ábra a jelzőhenger iktatószerkeze­tét mutatja nagyobbított léptékben. Az (1) tengely, melyen a (2) egyes kerék szabadon forgathatóan ül, a rögzített (3) és (4) karokat hordja, melyek az (5) harántrúd által az (1) tengellyel párhuzamosan össze vannak kötve és melyek az (51 ) ütközők és a (6) alaplemez között szabadon lenghet­nek. Egy (7) rúgó az (1) tengelyt állandóan visszaforgatja és a (3) és (4) karokat az (51 ) ütközőhöz szorítja. A (8) billentyűrudak a (9) födőlapban és a (6) alaplemezben van­nak vezetve, és (10) nyúlványokkal és (11)

Next

/
Thumbnails
Contents