23682. lajstromszámú szabadalom • Készülék dobozokban tartott kávénak, teának és hasonlóknak meghatározott mennyiségben való dobozolására

Megjelent lííOíá. évi márczius hó lö-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 28682 szám. XViri/a. OSZTÁLY. Készülék dobozokban tartott kávénak, teának és hasonlóknak meghatározott mennyiségben való adagolására HOLM KÁROLY GYULA KULTÚRMÉRNÖK JURJEWBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 18-ika. Jelen találmány tárgya oly készülék, mely lehetővé teszi, hogy az eltartásra ren­delt szelenczéből meghatározott mennyi­ségű kávé, tea vagy hasonló adagoltassék ki a nélkül, hogy e közben a szelencze tartalma a levegővel érintkeznék és így annak zamata ez által csökkentetnék. A ta­lálmány lényege abban áll, hogy a doboz vagy szelencze födele fölött egy szabályoz­ható űrös tér rendeztetik el, mely kívülről megfelelő záróközeg által határoltatik és a szelencze tartalmának be-levezetése végett az említett szelencze vagy doboz belső te­rével összeköttetésbe hozható. A mellékelt rajzlapokon a találmány tár- j gyának több foganatosítási alakja van föl­tüntetve, hol az 1. ábra az egyik kiviteli alaknak részle­ges hosszmetszete, a 2. ábra egy módosított kiviteli alaknak hasonló metszete, a 3. ábra részletrajz gyanánt a szelencze födelén alkalmazott nyílások vagy kimet­szések fölülnézete, a 4. ábra a mérőhenger forgását határoló szerkezet egy kiviteli alakjának fölülné­zete, végül az i 5. ábrabeli fölülnézet, valamint a 6. és I 7. ábrabeli részleges hosszmetszetek ismét más módosításokat tüntetnek föl. A készülék lényegében véve áll egy (a) mérőhengerből, mely mint az 1. ábrán lát­ható, (b) fenékkel bír és az alsó végénél alkalmazott (c) karima segélyével (d) gyű­rűben oly módon vezettetik, hogy egyik vagy másik irányban elforgatható. A mérő­hengernek (b) fenekén több (e) nyílás van kiképezve, melyek hasonló alakkal bírnak, mint az (f) szelenczefödélben alkalmazott áttörések és úgy vannak elrendezve, hogy az (a) hengernek egyik állása mellett a szelencze födelén alkalmazott nyílásokkal összeesnek, míg a mérőhengernek más ál­lásba való forgatásánál a doboz- vagysze­lenczsfödélnek telt részeivel kerülnek szem­közt. Az (a) hengert kívülről egy (g) süveg zárja el, mely esetleg a mérőhenger fe­nekéig is nyúlhat, azonban czélszerűbb, ha a mérőhenger (b) feneke és a süveg kö­zött egy (h) tér képeztetik, mely a (g) süveg kihúzása által megnagyobbítható. A megnagyobbításnak ezen mértéke egy a (g) süveg oldalán elrendezett (i) beosztásról vagy skáláról leolvasható. A készülék kezelése igen egyszerű mó-

Next

/
Thumbnails
Contents