23681. lajstromszámú szabadalom • Égő gázizzólámpák számára

Megjelent lííOíá. évi márczius hó lö-én. MAGY. imt KIIV SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 236B1. szám. II/d. OSZTÁLY. Égő gázizzólámpák számára. GRÁF ANTAL SZERELŐ ÉS GÁZTECHNIKUS AACHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 5-ike. Jelen találmány tárgya gázizzólámpák Számára alkalmas égő, mellyel még egy­szer oly intenzív világosságot érhetünk el, mint az eddig ismeretes égőkkel és mely azonkívül egy gázbeömlési szabályozóval van ellátva. Mellékelt rajz 1. és 2. ábráján ezen égő két kiviteli alakja látható, melyek csak az izzóharisnya fölakasztási módjában különböznek egy­mástól, a 3—5. ábrán a gázbeömlés szabályozá­sára- szolgáló berendezés természetes nagy­ságban látható. Ezen találmány lényege abban áll, hogy az izzó harisnyát tartó és hőbehatás ellen elszi­getelt sodrony annyival hosszabb, hogy kö­rülbelül még egyszer oly hosszú izzóharis­nya használatát teszi lehetővé, azonkívül a lángzó egy czélszerűen szerkesztett levegő és gázbeömlési szabályozóval van ellátva. Ismeretes, hogy a világító erő nagyobbí­tására nagyobb izzóharisnya szükséges, melynek használata természetesen hosszabb tartósodronyt igényel. Azonban a tartósod­ronyok kicserélése hosszabbakra ezélszerűt­len, mert ezek nagyobb hossz mellett a hő­ség folytán meggörbültek és el is törtek. Jelen találmány szerint (T) tartósodrony majdnem még egyszer oly hosszú, mint az eddig használt tartósodronyok és egész hosz­szában hőbehatás ellen elszigetelő azbeszt­réteggel van körültekerve. Ezen sodrony alsó kúpalakú végét az égőtesttel szilárdan kötjük össze. Ezen ily módon elszigetelt tartósodrony megfelelő hosszú (G,> izzóha­risnyák használatát teszi lehetővé, miáltal a lángnak világító ereje növeltetik. A tartósodronynak ezen elrendezését az 1. ábra mutatja. A 2. ábrán (T) tartósodronynak ismere­tes elrendezése látható, melynél a sod­rony (G) harisnya oldalán az égő koszorú­jában állítható. A nagyobb izzótest több gázt és levegőt igényel. A nagyobb légvezetés az által ére­tik el, hogy (0) légbevezetőnyílások az aránylag nagyobb átmérőjű (L) légtartány legömbölyített alsó részén vannak alkal­mazva és a nyílások száma nagyobb, mint az ismeretes égőknél. Minthogy a nyílások a légtartány legömbölyített részén vannak alkalmazva, azoknak bősége nagyobb le­het, mint ha azok a légtartány lapos ré­szén volnának alkalmazva. (L) légtartány alsó (U) vége belső csa­varmenettel van ellátva, melybe a gázbe­ömlés szabályozója van becsavarva.

Next

/
Thumbnails
Contents