23670. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kéreggyűjtő- és lerakószerkezet aratógépekhez

Megjelent 1902. évi márczius lió í?-án. MAÍVY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 23670. szám. X/a. OSZTÁLY Önműködő kévegyűjtő és lerakó szerkezet aratógépekhez. MAGYAR KIB. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRA CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 11-ike. A kévekötő aratógépeknél gyakran meg- | kívántatik, hogy a gép által kötött kévék ; ne egyenként ejtessenek a földre, hanem í kettesével, hármasával gyűjtessenek össze | és az ily módon gyűjtött kévék egyszerre rakassanak le. Eddig ezen követelmény oly módon teljesíttetett, hogy a kévegyüjtő szerkezet lábnyomás által, áttételek és emeltyűk segítségével hozatott működésbe, úgy hogy a gép vezetője az összegyűlt ké­véket időnként, tetszéséhez képest a földre ejtette. Ezen eljárás egyrészről nehézkes, más­részről nem pontos és azonkívül a gépve­zető amúgy is sokoldalú, nagy figyelmet igénylő munkáját lényegesen megnehezíti. Az általunk föltalált kévegyüjtő és le­rakó szerkezet önműködő, tehát az arató­gépnek üzeme mellett ezen szerkezet a gép­vezető hozzájárulása nélkül két, három, négy kévét stb. összegyűjt és földre ejt, azután ismét eredeti helyzetét foglalja el, hogy működését ismét megkezdje. A találmány tárgyát képező önműködő kévegyüjtő és lerakó szerkezet az I. és II. rajzlapokon van föltüntetve, és pedig az I. lap 1. ábráján az egész szerkezet elöl­nézete; az I. lap 2. ábráján a szerkezet fölülné­zete; az I. lap 3. ábráján a szerkezet oldalné­zete; a II. lapon a 4. ábrán a szerkezet moz­gatásának egy kiviteli megoldása, szintúgy a kiváltó tárcsa és a hozzátartozó kiváltó szerkezet oldalnézetben; a II. lapon az 5. ábrán ugyanezen szerke­zet fölülnézete; a II. lapon a 6. ábrán a rögzítő szerke­zet ábrázolása. Az (i) kévegyüjtő és kévelerakó szerke­zet (d) kiváltó tárcsája az (s) kévekötő asz­talon lévő (a) csomózó tengelytől láncz vagy más transzmisszió segélyével hajtatik, a je­len kiviteli módozat mellett (c) és (f) láncz­kerekek és láncz által. A szerint, a mint az említett kerekek, illetőleg transzmisszió részek között az áttételi viszony változik, változtatható a gyűjtött kévék száma is. Ha tehát például az áttétel háromszoros, a csomózó tengely (a) háromszor fog körül­fordulni, míg a (b) tengely egyszer, vagyis három kéve fog az (i) lerakó szerkezeten összegyűjtetni, míg a (d) kiváltó tárcsa segélyével a kévék földre ejtetnek. Az (i) kévegyüjtő és kévelerakó szerke­zet emelése vagy sülyesztése a (d) kiváltó tárcsa és a (g) görkerék által történik. Ezen görkerék a jelen kiviteli módozat mellett a (d) tárcsa alatt van elhelyezve

Next

/
Thumbnails
Contents