23669. lajstromszámú szabadalom • Újítás marokrakó aratógépeken

Megjelent 19055. évi márczius hó 6-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI j|||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2B669. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítás marokrakó aratógépeken. MAGYAR KIB. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁBA CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 28-ika. A marokrakó aratógépeknél — a mint tudva van — a gereblyék egy vezetéken mozognak, a mely vezeték alakja határozza meg azt, hogy a gereblyék mily utat kö­vetnek. A gép működéséből következik azonban, hogy az asztal fölött legföljebb egy gereblye lehet, míg ugyanakkor a többi gereblye a vezeték különböző részein föl­fekszik. Ezen fölfekvéssel kapcsolatos nyo­más és súrlódás oly lényeges, hogy a vonó­erőszükségletnél nagyon is érezhető. A ge­reblyék súlykiegyenlítésére, illetőleg te­hermentesítésére szolgál a jelen találmány, mely a rajz 1. ábráján keresztmetszetben és 2. ábráján fölülnézetben és részleges met­szetben van föltüntetve. Ezen 1. és 2. ábrák szerint az (A B C D) gereblyék egymás között (F) spirálalakú vagy más tetszőleges szerkezetű, szabadon kifeszített rúgók által vannak összekötve, ! vagy pedig szilárd ponthoz kapcsolt rugók által fölfüggesztve, úgy hogy az (A B C) és (D) gereblyék — melyeknek száma egyébként különböző is lehet — egymás felé vagy az előbb említett szilárd pont felé irányíttatnak. Ez által az emelkedő gereb­lyék a vezetéket alig érintik és a súrló­dás gereblye és vezeték között minimális lesz. SZABADALMI IGÉNY. Újítás marokrakó aratógépeken, jellemezve az (A B C D) tetszőleges számú gereb­lyéknek egymás között (F) spirálalakú vagy más tetszőleges szerkezetű rugók segélyével történő összeköttetése által, úgy hogy ezen rugók akár szabadon le­begnek, akár a géphez kötött szilárd ponthoz kapcsoltatnak oly czélból, hogy a gereblyék egymás felé irányíttassanak és ez által a gereblye és vezeték kö­zötti súrlódás elháríttassék. ,1 íHj/.lap melleklettel.) WULM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents