23653. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vésőgép

Megjelent 1!)02. évi márczius hó 3-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI fflf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2B65B. szám. xvi/d. OSZTÁLY. Önműködő véső gép. THE LINOTYPE COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát vésőgép ké­pezi, melynek főalkatrészét egy egyetlen forgó tengely képezi, mely középvonalára merőleges síkban egyik végén a mintát, ! másik végén a munkadarabot hordja; a hol is az említett tengellyel egy a reproduká­landó mintán végigvezetendő peezket, az ! úgynevezett mintapeczket és a vésőt hordó és az előbbi mozgásait arányosan az utób­bira átvivő rudazat van elrendezve, mely a minta- és munkadarab redukálásának aránya szerint való beállítására és a minta­peczeknek, valamint a vésőnek a mintán, ill. a munkadarabon radiális mozgatására, valamint a mintapeczeknek és a vésőnek a tengely középvonalába való beállítására és a mintapeczeknek és a vésőnek arányos beállítására szolgáló közegekkel van kom­binálva. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föl­tüntetve. Az 1. ábra a gép fölülnézete. A 2. ábra oldalnézet. A 3. ábra előlnézet. Az (1) tengely (1. ábra) a (14) alapleme­zen kiképezett (2) csapágyokban forgatható és a (3) hajtó koronggal van ellátva. A tengely forgatása tetszőleges ismert könnyen reversálható mótor segélyével tör­ténhetik, a miért is az a mellékelt rajzokban nincsen föltüntetve, annál is inkább, mivel az nem képezi a jelen találmány tárgyát. Az (1) tengely a (2) csapágyakban elállítha­tóan van elrendezve oly módon, hogy beál­lítás után hosszeltolódása a következőkben megemlítendő czélból meg legyen akadá­lyozva. Ezt azáltal érjük e!, hogy a (3) hajtó korongot a (2) csapágyak között ren­dezzük el és a tengellyel a (66) agyon át­járó (65a) csavar segélyével kötjük össze. A (4) mintakorong alkalmas befogószer­kezet segélyével az (1) tengely egyik végére van erősítve oly módon, hogy a szakadozott vonalakkal föltüntetett (5) mintafelület kifelé kerüljön. A (7) munkadarab hasonló módon van az (1) tegelynek másik végére szerelve oly módon, hogy a szakadozott vonalakkal jelölt (8) munkafelület ugyancsak kifelé kerüljön. Ekként úgy a minta, mint a munkadarab az (1) tengellyel együtt fo­rognak. Az említett rudazat áll: (68) emeltyűből, mely az (1) tengelyre merőleges vízszintes csap körül forgatható (90) hüvelyben csúsz­tatható, melynek csapja a (14) alaplemezre erősített (91) csapágyban forog; a (68) emeltyűnek erre merőleges (16) ágyazásá-

Next

/
Thumbnails
Contents